ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ B2B GAMING SERVICES (MALTA) LTD / BETSHOP.GR

Η Εταιρεία μας βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει ότι, λόγω αιφνίδιας και καταχρηστικής κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού εξυπηρέτησης πελατών της από τις φορολογικές αρχές, εξαναγκάζεται να αναστείλει τη λειτουργία της μέχρι να αποκατασταθεί το ζήτημα που προέκυψε.

Η εμπιστοσύνη που από την πρώτη στιγμή χαρακτήρισε τη σχέση μας με τους χρήστες των υπηρεσιών μας, αλλά και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες μας, μάς επιβάλλει να γνωστοποιήσουμε τα εξής:

 1. Η φορολογική διαφορά, για την οποία οι αρχές επέβαλαν κατάσχεση του ανωτέρω λογαριασμού της Εταιρείας, αφορά σε υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεών μας για τις χρήσεις 2013 και 2014 και, κυρίως, τον προσδιορισμό του παρακρατούμενου φόρου επί των κερδών των παικτών.
 2. Δηλαδή, η φορολογική διοίκηση έκρινε ότι έπρεπε να έχουμε παρακρατήσει από τους πελάτες μας μεγαλύτερο φόρο. Οι αρχές αναζητούν χρήματα από εμάς, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΞΑΜΕ από τους πελάτες μας.
 3. Η αρμόδια αρχή, υπολόγισε τον εν λόγω φόρο αυθαίρετα, ενώ αγνόησε επιδεικτικά εσωτερική αλληλογραφία της ιδίας υπηρεσίας η οποία συμφωνούσε με τον τρόπο υπολογισμού που εφάρμοζε η Εταιρεία μας.
 4. Σε όλους τους μετέπειτα φορολογικούς ελέγχους (για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), αυτός ο τρόπος υπολογισμού κρίθηκε απολύτως ορθός.
 5. Για όλους τους παραπάνω βάσιμους και νόμιμους λόγους, η Εταιρεία μας έχει προσφύγει με αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένουμε την έκδοση της απόφασης.
 6. Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι εκκρεμεί η δικαστική κρίση του ΣτΕ η οποία θα κρίνει τη νομιμότητα του φορολογικού καταλογισμού σε βάρος μας, αλλά και παραβλέποντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν ήδη αναγνωρίσει ως ορθό και νόμιμο τον τρόπο υπολογισμού του καταβλητέου φόρου, η φορολογική διοίκηση επέβαλε ηλεκτρονικά πλήρη κατάσχεση στον τραπεζικό λογαριασμό πελατών, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καμία απολύτως πρακτική δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας μας, αδυνατώντας να διενεργήσουμε συναλλαγές με τους χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών μας.

Επιθυμούμε να διαβεβαιώσουμε τους πελάτες μας ότι, σε κάθε περίπτωση, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το εν λόγω ζήτημα να μην επηρεάσει στο παραμικρό τις όποιες συναλλαγές έχουν διενεργήσει έως σήμερα.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας την οποία σεβόμαστε και τιμούμε από την έναρξη της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να υπηρετούμε το όραμα της παροχής αξιόπιστων και καινοτόμων υπηρεσιών τεχνολογίας.

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Εταιρική μας Ανακοίνωση ΕΔΩ


PRESS RELEASE
OF THE COMPANY B2B GAMING SERVICES (MALTA) LTD / BETSHOP.GR

Our Company is in the unpleasant position to announce that, due to a sudden and abusive seizure of our Client Account by the tax authorities, we are forced to suspend our operations until the resolution of this matter.

The trust that has characterized our relationship with our users from the very beginning, as well as our sense of responsibility towards our partners, compels us to disclose the following:

 1. The tax dispute, for which the authorities imposed the seizure of the Company’s above-mentioned account, concerns the calculation of our tax obligations for the years 2013 and 2014, primarily regarding the determination of the withholding tax on players' winnings.
 2. Specifically, the tax administration ruled that we should have withheld a larger tax amount from our customers. The authorities are seeking money from us, which however WE DID NOT COLLECT from our customers.
 3. The competent authority calculated this tax amount arbitrarily, while blatantly ignoring pre-existing internal correspondence which clearly agreed with the calculation method our Company had applied.
 4. In all subsequent tax audits (for the years 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), this calculation method was deemed entirely correct.
 5. For all the above valid and legal reasons, our Company has filed an annulment petition with the Council of State, and we are awaiting the decision.
 6. Despite the fact that the judicial review of the Council of State, which will determine the legality of the above-described tax assessment against us, is pending, and not taking into account that the Independent Authority for Public Revenue (AADE) has already recognized the calculation method of the payable tax as correct and legal, the tax administration executed an electronic seizure of our Clients Account. As a result, we are left with no practical ability to continue our operations, and are unable to conduct transactions with users of our online services.

We wish to assure our clients that, in any case, we will take all necessary actions so that this issue does not affect any transactions conducted to date, in the slightest.

Thank you for your trust, which we have honored and respected since the start of our operations in Greece. We will continue to serve our vision of providing reliable and innovative technology services, with the same dedication.

 

You can read our full Corporate Announcement HERE