ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η Εταιρεία B2B GAMING SERVICES Ltd, με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C. 41936, και διεύθυνση: 170, Pater House, Level 1 (Suite A41), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta. Η B2B GAMING SERVICES Ltd έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με αριθμούς αδείας Τύπου 1: HGC-000026-LH και Τύπου 2: HGC-000027-LH οι οποίες εκδόθηκαν στις 5/7/2021 και ισχύουν έως 5/7/2028.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Αυτή η Σύμβαση περιλαμβάνει τους όρους χρήσης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου www.betshop.gr για τη Συμμετοχή στα Παίγνια όπως ορίζεται παρακάτω και έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π με τη με αριθμό 9765/04.08.2021 απόφαση (εφεξής «Σύμβαση»).

1.2. Η B2B Gaming Services Ltd, με αριθμό εγγραφής εταιρείας C. 41936 και έδρα στη Μάλτα ( 170, Pater House, Level 1, (Suite A41), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Μάλτα) (εφεξής «B2B») έχει λάβει άδεια για τη Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Έχει λάβει Άδεια Τύπου 1 για τη διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος με Κωδικό GC-026-LH καθώς και Άδεια Τύπου 2 για τη διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων με Κωδικό GC-027-LH , σύμφωνα με τον ν.4002/2011 και την απόφαση με αριθμό 79835 EΞ 2020/24.7.2020 (Β΄ 3265) από την Ε.Ε.Ε.Π., με ισχύ από 05.07.2021 έως 05.07.2028.

1.3. Με την αποδοχή της Σύμβασης Προσχώρησης, ο Παίκτης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της B2B Gaming Services Ltd και τις εταιρικές πολιτικές της Β2Β που σχετίζονται με τη Συμμετοχή στα Παίγνια (του Οδηγού Παιγνίων συμπεριλαμβανομένου).

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης Προσχώρησης, οι ακόλουθες λέξεις ή φράσεις έχουν την ακόλουθη σημασία:

2.1. Άδεια διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου ή Άδεια είναι η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για τη διοργάνωση/διεξαγωγή Παιγνίων.

2.2. Αποκλειόμενος Παίκτης είναι ο Παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα Παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης του Κατόχου Άδειας.

2.3. Αρχή Καταπολέμησης: είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

2.4. Ασυνήθης Συναλλαγή είναι η συναλλαγή ή δραστηριότητα που δεν συνάδει με τη συναλλακτική, επιχειρηματική ή επαγγελματική συμπεριφορά του συναλλασσόμενου ή του πραγματικού δικαιούχου ή με την οικονομική τους επιφάνεια ή που δεν έχει προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως.

2.5. Διαδικτυακό Στοίχημα ή Στοίχημα είναι το Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται στο διαδίκτυο και συνίσταται σε πρόβλεψη από τους Παίκτες της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator) σύμφωνα με την περίπτωση γ' του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

2.6. Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

2.7. "Εμείς", "εμάς", "Κάτοχος", "Κάτοχος άδειας", "B2B" είναι η B2B Gaming Services Ltd. (εφεξής "B2B"), εταιρεία με έδρα τη Μάλτα με αριθμό μητρώου C. 41936. Η έδρα της είναι στη διεύθυνση: 170, Pater House, Level 1, (Suite A41), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Μάλτα.

2.8. Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ) είναι ο λογαριασμός που αναφέρεται στην περίπτωση ιε΄ του άρθρου 25 του ν.4002/2011.

2.9. Ιστότοτοπος είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου ο Κάτοχος Αδείας διεξάγει Τυχερά Παίγνια, ανήκει στον Κάτοχο Αδείας, έχει υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη.gr και για την παρούσα Σύμβαση είναι το www.betshop.gr μέσω του οποίου η εταιρεία Β2Β διεξάγει Τυχερά Παίγνια (ή αλλιώς Παιχνίδια ή Παίγνια), συμπεριλαμβανομένης κάθε έκδοσης και εφαρμογής που επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτόν μέσω κινητών συσκευών.

2.10. Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011.

2.11. Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει ΤΜΚΥ) και με κάθε τρόπο διαθέτει στον Κάτοχο οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει εγγράφει στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π..

2.12 Κάτοχος Άδειας ή Κάτοχος είναι το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και στο οποίο έχει χορηγηθεί Άδεια διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4002/2011 και της απόφασης 79835/ΕΞ 2020/24.07.2020. Σε κάθε Κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι Αδειών.

2.13. Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Τυχερών Παιγνίων από τον Κάτοχο Άδειας.

2.14. Λειτουργία Jackpot είναι κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή τον Κάτοχο Άδειας, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

2.15. Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, σύμφωνα με την περίπτωση κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, είναι τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

2.16. Μέσο Πληρωμής κάθε είναι Μεταφορά Χρημάτων, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), εξατομικευμένη συσκευή, μετρητά και κάθε άλλο μέσο, που χρησιμοποιεί ο Παίκτης για την κατάθεση και εκταμίευση ποσών, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.17. Μεταφορά Χρημάτων είναι κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται, τουλάχιστον εν μέρει με ηλεκτρονικά μέσα, από Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λογαριασμό ενός πληρωτή, με σκοπό τη διάθεση χρημάτων σε έναν δικαιούχο μέσω ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, ανεξάρτητα εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων: α) της μεταφοράς πίστωσης β) της άμεσης χρέωσης γ) των υπηρεσιών εμβασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4537/2018 (Α 84), καθώς και δ) της μεταφοράς που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάρτα πληρωμής, οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη εξατομικευμένη συσκευή με ανάλογα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.18 Μη συνεργάσιμα κράτη είναι οι χώρες και δικαιοδοσίες της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) καθώς και οι χώρες της παραγράφου 3 του Παραρτήματος II του ν.4557/2018 (A΄ 139).

2.19 Οδηγίες είναι οι εγκύκλιες οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.07.2020 απόφασης. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ στο πλαίσιο των σχέσεων της Αρχής με τους διοικουμένους.

2.20. Οδηγός Παιγνίου ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που αναρτάται στον Ιστότοπο www.betshop.gr στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο ή ομάδα Παιγνίων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους διεξαγωγής των Παιγνίων καθώς και τον πίνακα αποδόσεων/διανομής κερδών, όπου υφίσταται.

2.21. Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει ο Κάτοχος Άδειας.

2.22. Παικτική Δραστηριότητα είναι το σύνολο των σχετικών με τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια στοιχείων.

2.23. Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Παίκτης συνδέεται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του έως τη στιγμή που αποσυνδέεται από αυτόν.Η διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις 24 ώρες.

2.24. Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.25. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρική πολιτική του Κατόχου Άδειας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, ιδίως δε ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τον σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτών, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης, αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων και πληροφοριών, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα τεχνικό και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

2.26. Πραγματικός Δικαιούχος το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται η συναλλαγή ή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 3 του ν.4557/2018.

2.27. Σύμβαση Προσχώρησης ή Σύμβαση είναι η παρούσα σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Κάτοχου και ενός φυσικού προσώπου προκειμένου αυτό να συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου υπό τον Κάτοχο Αδείας (αναφερόμενη εφεξής ως «Σύμβαση Προσχώρησης ή Σύμβαση»).

2.28. Συμμετοχή είναι η καταχώριση των στοιχείων/επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

2.29. Συνεργάτης (Αffiliate) είναι το πρόσωπο που συνεργάζεται με τον Κάτοχο Άδειας, για την προώθηση συγκεκριμένων Παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων στην ιστοσελίδα του, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον Ιστότοπο του διαφημιζόμενου Κατόχου Άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4002/2011, έχουν λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο.

2.30. Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια είναι το Διαδικτυακό Στοίχημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 και τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, τα οποία ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, μέσω του Ιστοτόπου.

2.31. Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των αρχών και υποχρεώσεων του Κατόχου Αδείας και των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων και Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια.

2.32. Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι αυτή για την οποία υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας διάπραξης ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του ν. 4557/2018 ή εμπλοκής του Παίκτη ή του Πραγματικού Δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της Παικτικής Δραστηριότητας και του Παίκτη, όπως η φύση της Παικτικής Δραστηριότητας, η κατηγορία του Μέσου Πληρωμής, η συχνότητα, η πολυπλοκότητα και το ύψος της συναλλαγής, η χρήση ή μη μετρητών, το επάγγελμα, η οικονομική επιφάνεια, η συναλλακτική συμπεριφορά, η φήμη, το παρελθόν και άλλα σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής στοιχεία.

3. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1. Η Σύμβαση συνάπτεται με την αποδοχή των παρόντων όρων από τον Παίκτη. Η αποδοχή γίνεται ηλεκτρονικά είτε κατά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Παίκτη ή σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης της Σύμβασης, κατά την πρώτη σύνδεση του Παίκτη (login) με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό η οποία ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης στον Ιστότοπο, παραπέμποντας ειδικώς στις τροποποιήσεις που επήλθαν.

3.2. Ο Κάτοχος θέτει στη διάθεση του Παίκτη το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και κάθε τροποποίησης αυτής. Σε περίπτωση τροποποίησης, ο Κάτοχος ενημερώσει τον Παίκτη ότι για να συνεχίσει να συμμετέχει στα Παίγνια που διεξάγονται υπό την Άδεια πρέπει να είναι ενήμερος για το περιεχόμενο της νέας Σύμβασης και να συνάψει αυτήν εκ νέου διά της αποδοχής των όρων της. . Η μη αποδοχή των όρων θα έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού.

3.3. Με την αποδοχή της Σύμβασης ο Παίκτης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι κατανοεί πλήρως ότι συμμετέχει στα Παίγνια υπό τους όρους της Σύμβασης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , τις λοιπές εταιρικές πολιτικές του Κατόχου Αδείας, τον Οδηγό Παιγνίου, καθώς και ότι ο Παίκτης θα συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων και τις σχετικές Οδηγίες από την Ε.Ε.Ε.Π..

3.4. Εάν ο Παίκτης δεν αποδεχθεί τη Σύμβαση, ο Κάτοχος Αδείας δεν θα δημιουργήσει Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη. Σε περίπτωση υπαρχόντων Παικτών, ο Κάτοχος Αδείας κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και προβαίνει σε εκκαθάριση των τυχόν εκκρεμών συναλλαγών του με τον Παίκτη, σύμφωνα με την απόφαση 79835 ΕΞ 2020/24.07.2020, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

3.5. Η Σύμβαση και οι τροποποιήσεις εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π., άλλως ο Κάτοχος Αδείας δεν μπορεί να προβεί στην ανάρτηση της Σύμβασης στον Ιστότοπό του.

3.6. Η Σύμβαση και κάθε τροποποίησης αυτής συνάπτεται άπαξ με την αποδοχή των όρων της από τον Παίκτη με κλικ στο κουμπί Αποδοχή. Η αποδοχή της Σύμβασης καθώς και κάθε τροποποίησης αυτής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Ιστοτόπου.

3.1. ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

3.1.1. Για την παροχή των Παιγνίων η εταιρεία συνεργάζεται με Κατασκευαστές που έχουν εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. Οι ειδικοί Όροι διεξαγωγής κάθε επιμέρους Παιγνίου ή κατηγορίας/ομάδας Παιγνίων περιλαμβάνονται στον Οδηγό Παιγνίου www.betshop.gr/help/gaming-guide.

3.1.2. Οι ειδικοί κανόνες για κάθε μεμονωμένο Παίγνιο ή κατηγορία / ομάδα Παιγνίων που διεξάγονται από τον Κάτοχο Άδειας περιλαμβάνονται στον Οδηγό Παιγνίου. Στοιχεία όπως το περιβάλλον για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή στοιχημάτων, οι κανόνες του αθλήματος, τους κανόνες του Παιγνίου, οι κατηγορίες επιτυχιών, οι πιθανότητες κέρδους, ο τρόπος νίκης, ο τρόπος εξαγωγής του νικηφόρου αποτελέσματος, το ελάχιστο και το μέγιστο ποσό συμμετοχής, όπου εφαρμόζεται, οι πολλαπλασιαστές αποδόσεων, ο τρόπος καθορισμού των στοιχηματικών αποδόσεων, η προμήθεια (rate) που μπορεί να παρακρατηθεί από τον Κάτοχο για τη Συμμετοχή, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου επί των κερδών για μεμονωμένο Παίγνιο ή ομάδα Παιγνίων, οι όροι λειτουργίας Jackpot, ο τρόπος απεικόνισης κ.λπ., είναι πληροφορίες που περιγράφονται στον Οδηγό Παιγνίου.

3.1.3. Η Συμμετοχή του Παίκτη στο Παίγνιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Οδηγού Παιγνίου.

3.1.4. Όταν παίζετε Παιχνίδια στον Ιστότοπο, πρέπει πάντα να τηρείτε τους Οδηγούς Παιγνίου και τυχόν ειδικούς όρους που ενδέχεται να ισχύουν στα επιμέρους Παίγνια που προφέρονται στον Ιστότοπο μας. Για διαφορετικά Παίγνια ισχύουν διαφορετικοί ειδικοί όροι τους οποίους μπορείτε να βρείτε μέσα στο κάθε Παιχνίδι ξεχωριστά.

3.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι προϋποθέσεις Συμμετοχής του Παίκτη στα Παίγνια.

3.2.1. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

3.2.1.1. Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει το δικαίωμα να συμμετάσχει στα Παίγνια που παρέχονται από τον Κάτοχο Αδείας, θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο άνω των 21 ετών, να έχει αποδεχθεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης Προσχώρησης και ο Κάτοχος Άδειας πρέπει να δημιουργήσει Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη.

3.2.1.2. Για κάθε Παίκτη τηρείται ένας μοναδικός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη από τον Κάτοχο Άδειας και ο Παίκτης Συμμετέχει στα Παίγνια αυτού του Κατόχου αποκλειστικά με αυτόν τον Λογαριασμό. Η δημιουργία πολλαπλών Ηλεκτρονικών Λογαριασμών για τον ίδιο Παίκτη καθώς και η διαχείριση λογαριασμών από τρίτους, απαγορεύονται.

3.2.1.3. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένας Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη, το ενδιαφερόμενο μέρος συμπληρώνει την σχετική φόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Κατόχου Άδειας.

3.2.1.4. Πριν τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαβάσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης Προσχώρησης προκειμένου να τελεί σε γνώση, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων :

α. Τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται για τη δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, είναι αυτά που προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική πολιτική του Κατόχου, συμπεριλαμβανομένων του τόπου, χρόνου και τρόπου υποβολής.
β. Το γεγονός ότι ο Κάτοχος υποχρεούται να ανατρέχει στο μητρώο Αποκλεισμένων προσώπων, το οποίο τηρείται από τον Κάτοχο και την Ε.Ε.Ε.Π. , προκειμένου να διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που ζητά τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό καθώς και ότι το αίτημα για η δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται, εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων. Ο ενδιαφερόμενος συμφωνεί ρητά στον παραπάνω έλεγχο.
γ. Τις εγγυητικές δηλώσεις στις οποίες πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, που συμπεριλαμβάνουν ότι:

  αα. Έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν υφίσταται άλλο κώλυμα για τη συμμετοχή του στα Παίγνια.
  ββ. Έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
  γγ. Η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική επιλογή και γίνεται χωρίς πρόκληση ή προτροπή.

δ. Έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Κάτοχο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής τυχόν προσωπικών πληροφοριών που χορηγήθηκαν κατά τη στιγμή της εγγραφής ή / και αργότερα.
ε. Διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό και υλικό για τη χρήση των υπηρεσιών και τη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων από τον Κάτοχο.
στ. Ότι εάν συνάψει την παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης, κατανοεί, πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι δεν θα του επιτραπεί να :

  αα. Δημιουργήσει ή/και χρησιμοποιήσει περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς Παίκτη.
  ββ. Χρησιμοποιήσει μέσα πληρωμών τρίτων, όπως : τραπεζικός λογαριασμός ή/και χρεωστική ή και προπληρωμένη κάρτα κ.λπ.
  γγ. Κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Κάτοχο εκτός της ελληνικής επικράτειας (εφόσον υφίστανται).
  δδ. Επιχειρήσει Συμμετοχές ενώ είναι σε κατάσταση προσωρινής αποχής ή αποκλεισμού.
  εε. Επιχειρήσε να συμμετέχει σε καρτέλ ("στήσιμο παιχνιδιών") ή σε αθέμιτες πρακτικές.

3.2.1.5. Ο Παίκτης, προκειμένου να εισέρχεται στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό και να τον λειτουργεί, απαιτείται να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό Όνομα Χρήστη (username), σε συνδυασμό με ένα μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password). Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών είναι μοναδικός για κάθε Παίκτη, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του Παίκτη, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των παρεχόμενων από τον Κάτοχο υπηρεσιών και επιβεβαίωση της αποδοχής των όρων της Σύμβασης. Υπό την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων ταυτοποίησης-ασφαλείας του Παίκτη κατά την διενέργεια εγχρήματων ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους εκκαθαριστές πληρωμών ή από το λογισμικό του Κατόχου, καταδεικνύει τη βούλησή του Παίκτη για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο όνομά του και επιβεβαιώνει ότι η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί προϊόν βούλησης του ιδίου και μόνο, χωρίς παρακίνηση ή πρόκληση από τρίτο.

3.2.1.6. Ο Παίκτης οφείλει να τηρεί ασφαλή τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, να προβαίνει σε μυστική χρήση και σε περιοδική αλλαγή τους και να ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Κάτοχο, μόλις υποπέσει στην αντίληψή του απώλεια ή παράνομη χρήση τους. Αν, οποιαδήποτε στιγμή, ένας Παίκτης αντιληφθεί ότι κάποιος τρίτος γνωρίζει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, θα πρέπει άμεσα να αλλάξει τον κωδικό μέσω της Ιστοσελίδας μας www.betshop.gr. Αν έχει ξεχάσει τα στοιχεία της σύνδεσής του, θα πρέπει να έλθει σε επικοινωνία με το Customer Experience Team.

3.2.1.7. Συνιστάται ο Παίκτης να αλλάζει τα στοιχεία με τα οποία εισέρχεται στο Λογαριασμό του (στοιχεία login) όποτε απαιτείται από τον Κάτοχο.

3.2.1.8. Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη επαναλαμβάνεται από τον Κάτοχο, κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν και ενδέχεται, κατόπιν αιτήματος του Κατόχου, να προσκομιστούν επιπλέον στοιχεία εκ μέρους του Παίκτη.

3.2.1.9. Ο Κάτοχος, με συνεπή και συστηματικό τρόπο, εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4557/2018, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική του πολιτική και μπορεί να προβεί στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της φραγής του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Παίκτη, της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, ή εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές.

3.2.1.10. Ο Κάτοχος δύναται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο Παίκτης είναι υπήκοος χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ανήκει στα Μη Συνεργάσιμα Κράτη, ή εάν συμπεριλαμβάνεται σε αντίστοιχους καταλόγους της Αρχής, των αρμόδιων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, όπου οι κατάλογοι αυτοί υπάρχουν και είναι προσβάσιμοι από την Β2Β, καθώς και στα σχετικά με περιοριστικά μέτρα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή εντολής της Αρχής Καταπολέμησης.

3.2.1.11. Ο Κάτοχος χρησιμοποιεί ειδικά συστήματα και εργαλεία επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των τεχνικών μέσων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη Συμμετοχή, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μεταξύ των οποίων και η συγκρότηση και αξιολόγηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής Δραστηριότητας. Ο Κάτοχος δύναται να εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες «ισχυρής ταυτοποίησης του Παίκτη» (Two factor Authentication, Strong Customer Authentication- 2FA, SCA), ισοδύναμης ισχύος και αποτελεσματικότητας με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 και με τη χρήση δύο ή περισσότερων στοιχείων που αφορούν γνώση (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης γνωρίζει) και κατοχή (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης κατέχει) καθώς και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (στοιχείο το οποίο ο χρήστης είναι), στοιχεία τα οποία είναι ανεξάρτητα, ως προς το ότι η παραβίαση του ενός δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των υπολοίπων.

3.2.1.12. Ο Κάτοχος παρέχει στον Παίκτη μέσω του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Λογαριασμού, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, τις καταθέσεις και αναλήψεις, καθώς και τις λοιπές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη Συμμετοχή εντός ενός μηνός από το αίτημα του Παίκτη.

3.2.1.13. Τα αρχεία και δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία του Παίκτη, την Παικτική του Δραστηριότητα και τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω του Λογαριασμού του, τηρούνται από τον Κάτοχο για δέκα (10) έτη, τελούν δε στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλης αρχής που ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρουμένων των διατάξεων περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με βάση τους σχετικούς όρους της Σύμβασης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Κατόχου www.betshop.gr/help/privacy-policy.

3.2.1.14. Συναλλαγές που υπερβαίνουν τα εκάστοτε χρηματικά όρια που τίθενται με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά στον Παίκτη.

3.2.1.15. Ο Κάτοχος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και μείωση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφάλειας, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των μείζονων συμβάντων που άπτονται της λειτουργίας και της ασφάλειας.

3.2.1.16. Ο Κάτοχος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

3.2.1.17. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται στους Παίκτες μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά Συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α., παρέχονται μόνο για την προσωπική χρήση των Παικτών και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.

3.2.1.18. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από τον Κάτοχο δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις για την παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να συμμετάσχει στα Παίγνια που διεξάγονται. Απαγορεύεται στον Παίκτη η χρήση των υπηρεσιών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πλην της συμμετοχής.

3.2.1.19. Προκειμένου να καθίσταται φιλική η επίσκεψη του Παίκτη στον Ιστότοπο, ο Κάτοχος παρακολουθεί την επισκεψιμότητα με αναγνωριστικά αρχεία (cookies), που λαμβάνει από το πρόγραμμα περιήγησης του Παίκτη ή το λογισμικό του Κατόχου (client software). Σε κάθε περίπτωση ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies, πλην αυτών που κατά την εύλογη κρίση του Κάτοχου απαιτούνται για τη νόμιμη, ορθή και ευχερή παροχή και χρήση των υπηρεσιών του.

3.2.1.20. Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει απόδειξη ηλικίας και να πραγματοποιήσει ελέγχους για να επαληθεύσει τις πληροφορίες που παρέχει ο Παίκτης. Εάν διαπιστωθεί ότι είναι κάτω των 21 ετών, θα προβεί σε άμεσο κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, θα επιστρέψει τις καταθέσεις του και θα ακυρώσει τυχόν κέρδη ή/και μπόνους καθώς και εκκρεμή στοιχήματα.

3.2.1.21. Η Β2Β έχει την υποχρέωση ως Κάτοχος Άδειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να διασφαλίζει ότι είστε αυτός που ισχυρίζεστε και ότι τα χρήματα που χρησιμοποιείτε για να παίξετε είναι δικά σας χρήματα και αποκτώνται με νόμιμο τρόπο. Επομένως, ενδέχεται να προβεί σε αναζητήσεις μέσω τρίτων για το πρόσωπό σας, να συγκρίνει τις πληροφορίες που παρέχετε ή που έχει συγκεντρώσει με άλλες βάσεις δεδομένων, να διεξάγει τέτοιου είδους έρευνες και να ζητεί τέτοιου είδους πληροφορίες καιστοιχεία.

3.2.2. Κατάσταση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

Διακρίνονται οι εξής καταστάσεις Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη:

3.2.2.1. Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

3.2.2.1.1. Με τη δημιουργία του, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη τίθεται σε κατάσταση «Προσωρινός», έως ότου υποβληθούν και επαληθευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και διά των οποίων θα πρέπει να επαληθεύεται ότι:

α. Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, αντιστοιχούν σε υπαρκτό πρόσωπο.
β. Το πρόσωπο, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι το ίδιο με αυτό που αιτήθηκε την εγγραφή του.
γ. Το πρόσωπο, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι πραγματικά το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία έχουν υποβληθεί, βάσει της απαίτησης αα’.

3.2.2.1.2. Για όσο χρονικό διάστημα ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός έχει τεθεί σε κατάσταση «Προσωρινός», ο Παίκτης:

α. Δεν μπορεί να καταθέσει ποσά που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το ισχύον για την περίπτωση αυτή όριο που προβλέπεται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
β. Δεν μπορεί να προβεί σε αναλήψεις ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

3.2.2.1.3. Εφόσον ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός δεν οριστικοποιηθεί εντός 30 ημερών από τη δημιουργία του, η Β2Β θα θέσει σε κατάσταση «Φραγής» τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, θα πάψει να δέχεται συναλλαγές από τον Παίκτη, θέτοντας επιπλέον προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία «Φραγής» προκειμένου ο Παίκτης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς του.

3.2.2.1.4. Εφόσον ο Παίκτης προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται, η Β2Β θα ενεργοποιήσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον Παίκτη εξακολουθούν να μην είναι επαρκή, η Β2Β θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη εκκαθαρίζοντας τις συναλλαγές της με τον Παίκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

3.2.2.1.5. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, η Β2Β θα σας ζητήσει και οφείλετε να προσκομίσετε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή/και Διαβατήριο σε ισχύ ή /και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για τη διεύθυνση κατοικίας σας. Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και περαιτέρω έγγραφα εφόσον το θεωρεί απαραίτητο, όπως ενδεικτικά, άδεια μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ, εκκαθαριστικό σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.

3.2.2.1.6. Ο Κάτοχος Αδείας δεν πραγματοποιεί καταβολές προς τον Παίκτη, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης.

3.2.2.2. Ανενεργός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

3.2.2.2.1. Στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής του Παίκτη για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός τίθεται σε κατάσταση «Ανενεργός». Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την επικείμενη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ο Παίκτης ενημερώνεται ότι ο Λογαριασμός του πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή, καθώς και για τα κατωτέρω:

α) Για όσο διάστημα ο Λογαριασμός έχει τεθεί στην κατάσταση «Ανενεργός» δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια.
β) Ο Παίκτης θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού του και στο σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή αφορούν σε αυτόν, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει ο Κάτοχος Άδειας εξαιρουμένων των Συμμετοχών.
γ) Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», κατά το οποίο ο Λογαριασμός δεν ενεργοποιήθηκε είτε, παρότι ενεργοποιήθηκε, δεν υπήρξαν Συμμετοχές, ο Κάτοχος θα κλείσει τον Λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση.
δ) Εφόσον ο Παίκτης πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία Συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών, θα αρθεί η κατάσταση του Λογαριασμού από τη θέση «Ανενεργός».
ε) Έξοδα διατήρησης επιβάλλονται σε περίπτωση θετικού υπολοίπου που ανέρχονται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά μήνα.
στ) Μετά τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ο Παίκτης έχει τις κατωτέρω επιλογές:

  στ. α. Να ζητήσει το κλείσιμο του Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης αποσύροντας τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού του, μετά την παρακράτηση τυχόν τελών διατήρησης που έχουν επιβληθεί.
  στ. β. Να αιτηθεί την ενεργοποίηση του Λογαριασμού του και την επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας Συμμετοχών.Ο Παίκτης ενημερώνεται στην περίπτωση αυτή, ότι ο Κάτοχος υποχρεούται, με βάση τα στοιχεία που τηρεί, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική που εφαρμόζει και τα εργαλεία που διαθέτει, να προβεί σε εκτίμηση περί του εάν η επαναφορά του Λογαριασμού του στην προηγούμενη κατάσταση προϋποθέτει την επανάληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

3.2.2.3. Φραγή Ηλεκτρονικού Λογαριασμού

3.2.2.3.1. Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη τίθεται σε κατάσταση «Φραγής» στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Στην περίπτωση προσωρινής αποχής ή προσωρινού αποκλεισμού του από τα Παίγνια.
β. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
γ. Κατά την κρίση της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον, από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαριασμού για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξαγωγής των Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης.
δ. Κατά την αιτιολογημένη κρίση του Κάτοχου, εφόσον, με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές ή να παραβιαστεί η ακεραιότητα των Παιγνίων.Στην περίπτωση αυτή ο Κάτοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (Α’139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
ε. Στις περιπτώσεις που η Β2Β διαθέτει αντικειμενικά και έγκυρα δεδομένα για τυχόν απάτη, συμπαιγνία ή παράνομη δραστηριότητα.

3.2.2.3.2. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

α. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια και η κατάθεση ποσών (deposit) στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που έχει τεθεί σε κατάσταση «Φραγής».
β. Δεν επιβάλλονται τέλη σε Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής».
γ. Η «Φραγή» αίρεται όταν εκλείψουν οι λόγοι της επιβολής της.
δ. Εφόσον η «Φραγή» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που εφαρμόστηκε, ο Κάτοχος θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση.
ε. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, υφίστανται Συμμετοχές που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, ο Κάτοχος θα προβεί στη διευθέτηση των Συμμετοχών, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Συγκεκριμένα, η Β2Β θα σας καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο που έχει μείνει από τις καταθέσεις σας. Όλες οι Συμμετοχές που δεν έχουν διευθετηθεί κατά το χρόνο Φραγής, θα ακυρώνονται.
στ. Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, ο Παίκτης υποβάλλει αίτημα ανάληψης (withdrawal), ο Κάτοχος θα αντιμετωπίσει το αίτημα αυτό, με βάση τα στοιχεία που τον οδήγησαν στην επιβολή της «Φραγής» και τηρουμένων των κείμενων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Συγκεκριμένα, η Β2Β, θα σας καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο που έχει μείνει από τις καταθέσεις σας. Όλες οι Συμμετοχές που δεν έχουν διευθετηθεί κατά το χρόνο Φραγής, θα ακυρώνονται.

3.2.2.3.3. O Κάτοχος λαμβάνει την απόφαση επιβολής «Φραγής», βάσει αντικειμενικών, έγκυρων δεδομένων και μεθοδολογίας και με επαρκή αιτιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλει «Φραγή» στον Λογαριασμό όταν έχει λάβει εντολή δέσμευσης του Λογαριασμού ή ειδικές οδηγίες προς τούτο από την Ε.Ε.Ε.Π. ή / και τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και αρχές.

3.2.2.3.4. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται από τον Κάτοχο στις περιπτώσεις που επιβάλλει «Φραγή» στον Λογαριασμό, πιθανολογώντας τη χρήση του, όχι από τον ίδιο τον Παίκτη αλλά από τρίτα πρόσωπα (account takeover), με βάση εργαλεία ανίχνευσης συσκευών ή διευθύνσεων IP, εργαλεία καθορισμού και αξιολόγησης μοτίβων (patterns) της παικτικής δραστηριότητας, υποβολής ερωτημάτων στον Παίκτη προς ταυτοποίηση προσωπικής χρήσης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού κ.ά. ή συνδυασμού των παραπάνω.

3.2.2.3.5. Οι Συμμετοχές με τη χρήση διαφορετικών συσκευών πρόσβασης από διαφορετικές διευθύνσεις IP, δεν τεκμηριώνουν ότι ο Λογαριασμός έχει χρησιμοποιηθεί από τρίτο, μπορεί όμως να στοιχειοθετηθεί σαφής ένδειξη ιδίως όταν προκύπτει ότι η χρήση διαφορετικών συσκευών γίνεται εντός του ίδιου ή βραχέος χρονικού διαστήματος από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Προς τούτο η B2Β δύναται να διαπιστώνει εάν ο Λογαριασμός χρησιμοποιείται ή όχι από εσάς, εφαρμόζοντας πρόσθετους τρόπους εξακρίβωσης της ταυτότητας του Παίκτη (π.χ. Two Factor Authentication, Strong Customer Authentication - 2FA, SCA κ.λπ.). Επιπρόσθετα, η Β2Β μπορεί να απαιτεί από εσάς να δηλώνετε τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για τη Συμμετοχή σας στα Παίγνια και να σας ενημερώνει ότι δεν θα δέχεται συναλλαγές μέσω συσκευών που δεν έχουν δηλωθεί.

Ομοίως, η διαφοροποίηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής δραστηριότητας δεν αποτελεί επαρκή απόδειξη ή επαρκή ένδειξη ότι ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από τρίτο. Η B2Β οφείλει να αξιολογεί τον βαθμό διαφοροποίησης ενός μοτίβου (pattern), σε συνδυασμό με τα επιμέρους στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, ώστε να μπορεί να ισχυριστεί βασίμως ότι ο Λογαριασμός σας χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από τρίτο. Έτσι για παράδειγμα, το γεγονός και μόνο ότι ένας Παίκτης αποφάσισε να αυξήσει σημαντικά το ποσό της Συμμετοχής του χωρίς, ωστόσο, η αύξηση αυτή να μπορεί να χαρακτηριστεί ασυνήθης κατά την κοινή πείρα, ή να επιλέξει διαφορετικό τύπο Στοιχήματος (λ.χ. «παρολί» αντί «μονό αποδεκτό» ή αντιστρόφως) ή/και διοργάνωσης ή/και αθλήματος ή/και Παιγνίου κ.λπ., δεν αιτιολογούν επαρκώς την επιβολή κατάστασης «Φραγής», χωρίς να συντρέχουν ταυτόχρονα και άλλα στοιχεία, από τον συνδυασμό των οποίων η B2Β στοιχειοθετεί, με την απαιτούμενη ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα και αιτιολογία, τον ισχυρισμό της ότι ο Λογαριασμός σας χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από τρίτο.

3.2.2.3.6. Επιπρόσθετα, ο Κάτοχος μπορεί να απαιτεί από τον Παίκτη να δηλώνει τις συσκευές που χρησιμοποιεί για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια και να τον ενημερώνει ότι δεν θα δέχεται συναλλαγές μέσω συσκευών που δεν έχουν δηλωθεί.

3.2.2.4 Κλειστός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

3.2.2.4.1. Ο Κάτοχος θέτει έναν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη στην κατάσταση «Κλειστός» στις εξής περιπτώσεις:

α. Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για κλείσιμο του Λογαριασμού του.
β. Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, εφόσον τα στοιχεία που ο Παίκτης έχει προσκομίσει δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
γ. Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τα Παίγνια.
δ. Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.
ε. Εφόσον συμπληρωθούν δώδεκα (12) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός».
στ. Εφόσον συμπληρωθούν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής».
ζ. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της Σύμβασης ή εάν η Β2Β διαθέτει βάσιμα στοιχεία για τυχόν απάτη, συμπαιγνία ή παράνομη και ύποπτη δραστηριότητα.

3.2.2.4.2. Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

α. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού και ότι από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση β΄ υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση δ’.
β. Με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη τερματίζεται η συμβατική σχέση μεταξύ του Κάτοχου και του Παίκτη και όλα τα στοιχεία των συναλλαγών και Συμμετοχών που έχουν διενεργηθεί με χρήση του Λογαριασμού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή δεδομένο τηρείται από τον Κάτοχο επ’ αφορμή και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης, τηρούνται από αυτόν με τη μορφή, τον τρόπο και για τον χρόνο που προβλέπεται στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και τις κείμενες διατάξεις.
γ. Εφόσον σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που κλείνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση, υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, ο Κάτοχος Άδειας καταβάλλει το υπόλοιπο αυτό στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
δ. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη o Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός» δεν καταβάλλονται στον Παίκτη τυχόν κέρδη και ο Κάτοχος εκκαθαρίζει το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
ε. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Κάτοχος γνωρίζει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι τα χρηματικά ποσά που έχει ο Λογαριασμός, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν ή σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

3.2.3. Όρια και περιορισμοί της Παικτικής Δραστηριότητας

Οι ακόλουθοι τύποι ορίων διακρίνονται:

3.2.3.1. Όρια που ορίζονται από τον Παίκτη

3.2.3.1.1. Το χρηματικό όριο ανώτατων καταθέσεων (Deposit Limit).

3.2.3.1.2. Το χρηματικό όριο ανώτατων απωλειών (Loss Limit).

3.2.3.1.3. Το όριο μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (Time Limit) στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια και στα Στοιχήματα επί εικονικών γεγονότων (virtual events) ), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Με αυτή τη Σύμβαση, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη λειτουργικότητα και τη σκοπιμότητα του καθορισμού των παραπάνω ορίων και σε κάθε περίπτωση για τα ακόλουθα:

α. Ότι απαιτείται να ορίσει τα ανωτέρω Όρια, σύμφωνα με την απόφαση 79835 ΕΞ 2020/24.07.2020 και τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
β. Ότι πρέπει να θέσει τα όρια, καθοδηγούμενος από μια συνετή συμπεριφορά παιχνιδιού ανάλογη με τις ικανότητές του και έχοντας επίγνωση των κινδύνων που συνεπάγεται η συμμετοχή του στα Παίγνια.
γ. Ότι μπορεί να τροποποιήσει τα παραπάνω όρια, μετά την περίοδο για την οποία έχουν τεθεί, με εξαίρεση την τροποποίηση των υπαρχόντων ορίων προς το αυστηρότερο, το οποίο εφαρμόζεται αμέσως.
δ. Ότι θα ειδοποιηθεί με ενημερωτικό μήνυμα από τον Κάτοχο Αδείας μόλις υπερβεί το 80% οποιουδήποτε από τα παραπάνω καθορισμένα όρια (χρόνος συνεδρίας, όριο κατάθεσης ή απώλειας), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 79835 EΞ 2020 / 24.7.202 απόφασης.
ε. Ότι σε περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής λόγω της συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετοχής (χρονικό όριο) δεν επιτρέπεται να Συμμετέχει στα Παίγνια για τον  χρόνο που απομένει μέχρι τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.
στ. Σε περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή του, θα υπερβεί το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας (όριο απώλειας), του επιτρέπεται να συνεχίσει τη Συμμετοχή του, υπό την προϋπόθεση ότι, με την τοποθέτηση στην οποία θα προβεί, δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο όριο απώλειας ορίου που έχει οριστεί.
ζ. Ότι το παραπάνω χρονικό όριο του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (χρονικό όριο) τίθεται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα.
η. Ότι ως χρόνος Συμμετοχής σας προσμετράται αυτός της ενεργού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Ο χρόνος παραμονής σας στον Ιστότοπο ή / και σύνδεσης στο ειδικό λογισμικό (client software) της B2Β, χωρίς να υπάρχει ενεργή συμμετοχή στα Παίγνια (λ.χ. τοποθέτηση στοιχήματος, «ποντάρισμα» κ.λπ.) δεν προσμετράται για τον υπολογισμό συμπλήρωσης του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής.

3.2.3.1.4 Ο Παίκτης, ήδη με την εγγραφή του και την αποδοχή της Σύμβασης, υποχρεούται, πριν ακόμη συμμετάσχει στα Παιχνίδια, να ορίσει σε κάθε όριο μια συγκεκριμένη τιμή της επιλογής του. Η επιλογή «Κανένα όριο» (no limit) δεν επιτρέπεται να παρέχεται.

α) Ο Κάτοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Παίκτης μπορεί να εισάγει την επιθυμητή τιμή για κάθε όριο.
β) Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται προεπιλεγμένες τιμές, η κλίμακα αυτών των τιμών είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός, όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές να είναι διαθέσιμες στον Παίκτη και, αφετέρου, το σύστημα ρύθμισης ορίου είναι χρήσιμο και λειτουργικό.
γ) Σε περίπτωση που ο Παίκτης επιθυμεί να ορίσει μια τιμή που δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές, ο Κάτοχος ενημερώνει τον Παίκτη για την τιμή που είναι διαθέσιμη και πλησιέστερα στην επιθυμητή.
δ) Εάν απαιτείται στρογγυλοποίηση τιμών, εκτελείται στο πλησιέστερο σύνολο, σύμφωνα με την κατάσταση i≤0.4, i≥0.5, όπου (i) τα ψηφία των μονάδων, δεκάδων, εκατοντάδων ή χιλιάδων για τα οποία απαιτείται στρογγυλοποίηση.

Όσον αφορά την τροποποίηση ενός ορίου, αυτή πραγματοποιείται αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα. Έτσι, κατανοείτε, για παράδειγμα, ότι εάν θέσετε ένα όριο σε μηνιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσετε το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί από την 1η ημέρα του μήνα που ακολουθεί αυτόν που τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα. Ομοίως, εάν θέσετε έναν όριο σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσετε το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί, αντίστοιχα, από την επόμενη ημέρα εκείνης που τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο ή από την 1η ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί αυτήν που εσείς τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα.

3.2.3.2. Όρια που ορίζονται με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση

Τα όρια που ορίζονται με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και ρυθμίζονται από λογισμικό διεξαγωγής του Κατόχου είναι:

3.2.3.2.1. Το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών του μέγιστου χρόνου διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας. Το συγκεκριμένο χρονικό όριο λειτουργεί, υπολογίζεται και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το όριο του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit) και τα δύο αυτά όρια δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Για τον υπολογισμό του ορίου των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μέγιστου χρόνου διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας, ο χρόνος προσμετράται από τη στιγμή που ο εισέρχεστε στον Ιστότοπο ή στο λογισμικό διεξαγωγής παιγνίων (client software) της B2Β με τη χρήση των στοιχείων εγγραφής (log in) και ο χρόνος υπολογίζεται ανεξαρτήτως εάν εσείς συμμετέχετε στα Παίγνια ή απλώς περιηγείστε στον Ιστότοπο ή παραμένετε συνδεδεμένος στο λογισμικό διεξαγωγής Παιγνίων (client software).

3.2.3.2.2. Το όριο των είκοσι (20) ευρώ του μέγιστου ποσού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παιχνίδια, το αποτέλεσμα του οποίου εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG). Αυτό το όριο εφαρμόζεται ανά κύκλο παιχνιδιού και η βάση για τον υπολογισμό του είναι η ελάχιστη μονάδα Συμμετοχής («μίζα», «denomination»).

3.2.3.2.3. Το όριο των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ευρώ, ως το μέγιστο ποσό κέρδους στα Λοιπά Διαδικτυακά Παιχνίδια, το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ο Κάτοχος καθιστά σαφές στον Παίκτη ότι αυτό το όριο ισχύει ανά Κύκλο Παιχνιδιού και για τον υπολογισμό του προστίθενται όλες οι πρόσθετες Επιβραβεύσεις Παιχνιδιού (π.χ. γύροι μπόνους), εξαιρουμένου τυχόν απονομής Λειτουργίας Τζακπότ.

3.2.3.2.4. Το όριο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ως το μέγιστο ποσό επιβράβευσης που μπορεί να απονεμηθεί από μια Λειτουργία Jackpot. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της Σύμβασης, αυτό το όριο δεν ισχύει για βραβεία στα Παιχνίδια Πόκερ ή / και παραλλαγές αυτών που έχουν τη μορφή τουρνουά πόκερ.

3.2.3.2.5. Το όριο του μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

3.2.3.3. Όρια και περιορισμοί που ορίζονται από τον Κάτοχο

Ορίζονται επιμέρους όρια στο ποσό Συμμετοχής και μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα ή άλλο Παίγνιο και σχετίζονται με τα ακόλουθα:

3.2.3.3.1. Όριο ποσού συμμετοχής.

Το ελάχιστο ποσό ανά στοίχημα είναι 0,10 ευρώ.

Αθλήματα ή / και εκδήλωση, καθώς και ο τύπος στοιχήματος, παιχνίδι και / ή ομάδα παιχνιδιών (π.χ. ελάχιστη και μέγιστη Συμμετοχή σε τραπέζια ρουλέτας, ελάχιστη και μέγιστη Συμμετοχή σε τραπέζια πόκερ) στα οποία ο Κάτοχος θέτει ένα ελάχιστο και μέγιστο χρηματικό όριο Συμμετοχής και ποια είναι αυτά τα όρια. Το όριο ποσού Συμμετοχής ισχύει για όλους τους Παίκτες. Οι τύποι ή κατηγορίες των ορίων αυτών, εξειδικεύονται στον Οδηγό Παιγνίων.

3.2.3.3.2. Μέγιστο όριο κέρδους ανά στοίχημα.

Ο Κανονισμός ορίζει το όριο του μέγιστου ποσού των κερδών ανά Στοιχηματικό γεγονός, αθλητικό ή / και γεγονός έως (500.000) ευρώ.

Το μέγιστο ποσό κερδών ανά Στοίχημα ισχύει για όλους τους Παίκτες.

Ο Παίκτης πρέπει να καταλάβει με σαφήνεια από τους όρους του Σύμβασης ότι σε περίπτωση Συμμετοχής σε στοιχήματα πολλαπλής επιλογής για τα οποία υπάρχουν διαφορετικά επιμέρους όρια, σε επίπεδο αθλητισμού ή / και οργάνωσης, το παραπάνω όριο ισούται με το ποσό των μέγιστων επιμέρους ορίων που έχουν θέσει ο Κάτοχος σε επίπεδο αθλητισμού ή / και οργάνωσης.

3.2.3.3.3. Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να περιορίζει μονομερώς την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κέρδους) ή / και τις συναλλαγές (καταθέσεις / αναλήψεις), εάν κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος διενέργειας παράνομων πράξεων, με βάση παράγοντες, όπως το ύψος οικονομικής διακινδύνευσης, το είδος του τυχερού παιγνίου, η συχνότητα των Συμμετοχών σας, η συχνότητα και τα ποσά ανάληψης εκ μέρους σας από τον Λογαριασμό σας, το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσης, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες σας (όπως για παράδειγμα επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, παικτική συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, στοιχεία και πληροφορίες βάσει των οποίων πιθανολογείται βασίμως η επιρροή σας ή συγγενικών σας προσώπων ή των προσώπων που σχετίζονται στενά με εσάς στη διαμόρφωση του αποτελέσματος ήδη προσφερόμενων αγορών, σχέση σας με άλλους Κατόχους Αδειών), ισχυρή πιθανολόγηση δημιουργίας αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών, πληροφορίες και στοιχεία για τη βάσιμη αμφισβήτηση του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς κ.ά..

3.2.3.3.4. Ο Κάτοχος ενημερώνει το ενδιαφερόμενο μέρος με τους όρους της παρούσας Σύμβασης ότι έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κέρδους) ή / και τις συναλλαγές (αναλήψεις) κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων επιβράβευσης/ πιστότητας που εφαρμόζει (loyalty programs), σύμφωνα με τους κανόνες αυτών των προγραμμάτων και εφόσον ο Παίκτης που συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα έχει λάβει πλήρη γνώση των κανόνων και έχει συναινέσει εκ των προτέρων για την εφαρμογή τους.

3.2.3.3.5. Ο Κάτοχος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με τους όρους της Σύμβασης ότι έχει το δικαίωμα (αλλά και την υποχρέωση) να περιορίσει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/ και τις συναλλαγές (καταθέσεις / αναλήψεις), στο πλαίσιο εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εάν τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι ο Παίκτης έχει προβληματική παικτική συμπεριφορά.

3.2.4. Επιβραβεύσεις – Προγράμματα Πιστότητας

3.2.4.1. Ο Κάτοχος επιβραβεύει τους Παίκτες εφαρμόζοντας προγράμματα επιβράβευσης/πιστότητας μέσω παροχής μπόνους, οι όροι και προϋποθέσεις των οποίων διαμορφώνονται και προωθούνται, τηρουμένων των διατάξεων της απόφασης 79835/ EΞ 2020 / 24.7.2020.

α. Οι όροι και προϋποθέσεις κάθε προγράμματος επιβράβευσης/πιστότητας εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους Παίκτες που πληρούν τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή σε τυχόν επιμέρους τμήματα αυτού.
β. Ο Κάτοχος δύναται να προβεί οποτεδήποτε στην κατάργηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
γ. Με την επιφύλαξη της περ. δ’ κατωτέρω, δεν μεταβάλλουμε και δεν ανακαλούμε με μεταγενέστερους όρους την επιβράβευση ενός Παίκτη που έχει ήδη χορηγηθεί.
δ. Ο Κάτοχος δύναται να μεταβάλει ή ανακαλέσει την επιβράβευση που έχει ήδη χορηγηθεί εάν αποδεικνύεται ότι ο Παίκτης έλαβε την επιβράβευση αυτή εκ παραδρομής ή με δόλιο τρόπο γνωρίζοντας ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή πιθανολογείται σοβαρά ότι η επιβράβευση χορηγήθηκε με βάση συναλλαγές ή/και Συμμετοχές ή / και πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά παράβαση του νόμου, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

3.2.4.1 Ειδικοί Όροι και Κανονισμοί Επιβραβεύσεων

3.2.4.1.1. Κάθε Μπόνους «καλωσορίσματος» διατίθεται μόνο σε νέους πελάτες οι οποίοι ανοίγουν έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο και οι οποίοι δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν λογαριασμό στον Ιστότοπο, δεν έχουν λάβει προσφορά καλωσορίσματος κανενός είδους και οι οποίοι έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν σε προσφορά καλωσορίσματος βάσει της ειδικής προσφοράς σε αυτούς όταν εγγραφούν στον Ιστότοπο.

3.2.4.1.2. Για όλα τα Μπόνους ισχύουν απαιτήσεις στοιχηματισμού οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου για την εκταμίευση τυχόν κερδών ή/και Μπόνους.

3.2.4.1.3. Οι Απαιτήσεις Στοιχηματισμού ενός Μπόνους είναι το συνολικό ποσό των στοιχημάτων που πρέπει να κάνετε πριν το Μπόνους ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα κέρδη από αυτά είναι δυνατόν να εκταμιευτούν.

3.2.4.1.4. Οι Απαιτήσεις Στοιχηματισμού για κάθε Μπόνους ορίζονται στους ειδικούς όρους για το Μπόνους και εκφράζονται ως πολλαπλάσιο του ποσού Μπόνους, ή το Μπόνους συν το ποσό Κατάθεσης, μαζί με ένα χρονικό όριο μέχρι το οποίο πρέπει να στοιχηματιστεί αυτό το ποσό.

3.2.4.1.5. Η αδυναμία ικανοποίησης των απαραίτητων απαιτήσεων στοιχηματισμού ή/και η ακύρωση ενός ενεργού Μπόνους για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να επιφέρει την ακύρωση όλων των κερδών που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας στοιχηματισμού του Μπόνους.

3.2.4.1.6. Τα μόνα στοιχήματα που θα λαμβάνονται υπόψη για τις απαιτήσεις στοιχηματισμού είναι αυτά που πραγματοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προσφοράς. Τα στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν εκτός αυτού του χρονικού διαστήματος δεν θα προσμετρώνται.

3.2.4.1.7. Τυχόν αποδεικτικά στοιχεία ή εύλογη υποψία ότι συγκεκριμένα στοιχήματα υποβλήθηκαν σε κάποιο Παιχνίδι (δηλ. ο στοιχηματισμός σε αντικρουόμενα αποτελέσματα στο ίδιο παιχνίδι) χωρίς ρίσκο δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τυχόν απαιτήσεις στοιχηματισμού.

 • Παραδείγματα στοιχημάτων χωρίς ρίσκο είναι ο ταυτόχρονος στοιχηματισμός στην αγορά Πάνω από 2.5 γκολ (Over 2.5) και Κάτω από 2.5 γκολ (Under 2.5) στο ίδιο παιχνίδι.

3.2.4.1.8. Στις περιπτώσεις που το Μπόνους έχει τη δυνατότητα (για παράδειγμα λόγω βελτιωμένων πιθανοτήτων) να σας δώσει εγγυημένες ή αυξημένες ευκαιρίες για κέρδη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ή εύλογη υποψία ότι έχετε υποβάλει στοίχημα ή πολλαπλά στοιχήματα εκ μέρους ομάδας παικτών (syndicate betting), μπορούμε να αποσύρουμε το Μπόνους και όλα τα κέρδη που αποκτήθηκαν από εσάς κατά τη διάρκεια του στοιχηματισμού σας στο Μπόνους και επίσης μπορεί να κλείσουμε τον λογαριασμό σας.

3.2.4.1.9. Αν ακυρώσετε το Μπόνους, θα χάσετε το Μπόνους και όλα τα κέρδη που προήλθαν από το Μπόνους. Θα βρείτε λεπτομέρειες για τους ισχύοντες περιορισμούς στους ειδικούς όρους της προσφοράς.

Τα στοιχήματα που περιλαμβάνουν επιλογές με απόδοση μικρότερη από 1,50 δεν θα υπολογίζονται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών.Όλες οι προσφορές B2B απευθύνονται σε παίκτες για λόγους ψυχαγωγίας και η B2B διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να περιορίσει το δικαίωμα ενός Παίκτη να συμμετέχει σε οποιαδήποτε προσφορά / προσφορά ή μπόνους.

3.2.4.1.10. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε σε οποιονδήποτε παίκτη ένα Μπόνους ή μπορούμε να τροποποιήσουμε το Μπόνους (συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης), αν θεωρούμε ότι:

 • Γίνεται κατάχρηση του Μπόνους (ο ορισμός μας για τον όρο κατάχρηση περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται σε αυτά τη χρήση προωθητικών προσφορών από τους Παίκτες χωρίς να ρισκάρουν ποτέ τα δικά τους χρήματα)·
 • Έχουν προκύψει τεχνικά ζητήματα αναφορικά με το Μπόνους όπως τεχνικό πρόβλημα με το λογισμικό διαχείρισης του Μπόνους ή κατά διάρκεια ρύθμισης αυτού.

3.2.4.1.11. Διαθέτουμε προσφορές με καλή πίστη σε παίκτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να καταργήσουμε την πρόσβαση ενός παίκτη σε αυτά τα παιχνίδια στην περίπτωση που υποπτευτούμε «κατάχρηση» αυτής της προσφοράς και επίσης, αν το κρίνουμε απαραίτητο, να κλείσουμε ή επιβάλλουμε φραγή στον λογαριασμό του παίκτη άμεσα. Με τον όρο «κατάχρηση» νοείται, μεταξύ άλλων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά η χρήση λογισμικού ή/και το άνοιγμα πολλαπλών λογαριασμών προκειμένου να αποκτηθεί αθέμιτο πλεονέκτημα σε ένα Μπόνους. Σε κάθε περίπτωση κατάχρησης, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε όλα τα κέρδη που αποκτήθηκαν από εσάς κατά τη διάρκεια του στοιχηματισμού σας ή και να προχωρήσουμε στο κλείσιμο του λογαριασμού σας.

3.2.4.1.12. Επομένως: Αν παρατηρήσουμε ότι γίνεται κατάχρηση Μπόνους ή/και παραβιάζονται οι όροι του Μπόνους, μπορεί να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες κατά τέτοιου είδους παραβατών:

 • Ανάκληση ή/και ακύρωση τυχόν Μπόνους και κερδών Μπόνους που θεωρούμε ότι μπορεί να έχουν προκύψει από κατάχρηση του συστήματος· ή/και
 • Παίκτες που διαπιστώνεται ότι κάνουν κατάχρηση προσφορών Μπόνους μπορεί να αποκλείονται από τη λήψη περαιτέρω Μπόνους· ή/και
 • Λογαριασμοί παικτών που διαπιστώνεται ότι κάνουν κατάχρηση μπορεί να κλείνουν ή να τίθενται σε κατάσταση φραγής.

3.2.4.1.13. Όλα τα Μπόνους απευθύνονται σε παίκτες που παίζουν για ψυχαγωγικούς σκοπούς ή/και σαν ένδειξη εκτίμησης στους πελάτες μας και ως αποτέλεσμα διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού της επιλεξιμότητας συμμετοχής σε όλα ή σε μέρος οποιουδήποτε Μπόνους.

3.2.4.1.14. Ανά πάσα στιγμή, μπορεί να αποφασίσουμε να ελέγξουμε όλα τα αρχεία και τις συναλλαγές παιχνιδιού ή/και να παρακολουθήσουμε τη χρήση κάποιου Μπόνους από μέρους σας ή και να κλείσουμε τον Λογαριασμό Σας. Το Παράτυπο Παιχνίδι θεωρείται κατάχρηση Μπόνους και δεν επιτρέπεται στον Ιστότοπο. Το Παράτυπο Παιχνίδι μπορεί να περιλαμβάνει (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά) στοιχηματισμό χαμηλού περιθωρίου, ίσα στοιχήματα, στοιχήματα μηδενικού ρίσκου ή συμψηφισμό στοιχημάτων.

3.2.5. Λειτουργία JACKPOT

3.2.5.1. Η Λειτουργία Jackpot είναι κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή τη Β2Β, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

3.2.5.2. Δεν επιτρέπεται η από κοινού διεξαγωγή Λειτουργίας Jackpot δύο ή περισσότερων Κατόχων Άδειας.

3.2.5.3. Το μέγιστο όριο επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Τυχόν υπερβάλλον του ως άνω ορίου ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot.

3.2.5.4. Σε κάθε περίπτωση μείωσης του ποσού που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών ή κατάργησης Λειτουργίας Jackpot, το ποσό της απομείωσης ή το ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών κατά τη στιγμή της κατάργησης, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μείωσης ή κατάργησης.

3.2.5.5. Ένας Παίκτης που κερδίζει θα ενημερώνεται σχετικά με την απόδοση ενός βραβείου μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot διαρκώς και μέχρι το τέλος του εν εξελίξει Παιγνίου.

3.2.5.6. Η πληροφορία για την απόδοση ενός βραβείου Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, θα παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία αυτή κατά τη στιγμή της νίκης με τρόπο κατανοητό από εσάς και ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας.

3.2.5.7. Η πληροφορία για το ύψος του ποσού της Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την απόδοση του βραβείου, θα παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία Jackpot κατά τη στιγμή αυτή, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.

3.2.5.8. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να τερματιστεί μια Λειτουργία Προοδευτικού Jackpot (π.χ. δυσλειτουργία, απώλεια συνδεσιμότητας, απροσδόκητος τερματισμός), πρέπει να δοθεί στους παίκτες μια σαφής ένδειξη ότι η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot δεν λειτουργεί λόγω επικείμενου τερματισμού και δεν επιτρέπεται να κερδηθεί.

3.2.5.9. Η εκ νέου ενεργοποίηση μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot από κατάσταση διακοπής θα υλοποιείται με τις ίδιες παραμέτρους, όπως ακριβώς ήταν πριν τη διακοπή.

3.2.5.10. Εάν η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα άλλο Παίγνιο (π.χ. βασικό Παίγνιο - base game) και η απαίτηση επιστροφής στον Παίκτη πραγματοποιείται μόνο όταν περιλαμβάνονται συνεισφορές Προοδευτικού Jackpot, το άλλο Παίγνιο παρέχεται μόνο όταν το Προοδευτικό Jackpot είναι διαθέσιμο.

3.2.5.11. Με τον Οδηγό Παιχνιδιού ο Παίκτης ενημερώνεται για τις Λειτουργίες Jackpot και στην περίπτωση Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot (Progressive Jackpot), τουλάχιστον για:

α. Τα μέγιστα βραβεία και / ή προθεσμίες χρόνου που ενδέχεται να υπάρχουν για τις δυνατότητες μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot.
β. Τον τρόπο με τον οποίο η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot χρηματοδοτείται και καθορίζεται.
γ. Το εάν υπάρχει ελάχιστο ποσό Συμμετοχής, προκειμένου ένας Παίκτης να κερδίσει ένα βραβείο μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot..
δ. Τους κανόνες που ισχύουν για τις ταυτόχρονες νίκες και τις πληρωμές, στην περίπτωση που επισυμβούν πολλαπλές νίκες μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot περίπου την ίδια χρονική στιγμή και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς ποιο Jackpot συνέβη πρώτο.

3.2.6. Υπεύθυνο παιχνίδι (Responsible Gambling)

3.2.6.1. Ο Κάτοχος εφαρμόζει τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, με βάση μια συνεπή και συνεκτική στρατηγική που έχει αναπτύξει προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη Συμμετοχή τους στα Παίγνια. Συγκεκριμένα η Β2Β:

α. Διασφαλίζει ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους Όροι δημόσιας τάξης, το δημόσιο συμφέρον και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης ότι, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, η νομιμότητα και η διαφάνεια των συναλλαγών.
β. Παρακολουθεί και ενημερώνεται σε διαρκή βάση για τις εξελίξεις αναφορικά με τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και το προβληματικό παιχνίδι και αξιοποιεί τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο αυτό.
γ. Παρέχει στον Ιστότοπό της ειδική ενότητα με πληροφορίες για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δύναται να βρει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το από ποια ηλικία επιτρέπεται κάποιος να Συμμετέχει στα Παίγνια, πως πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις Συμμετοχής, ποιες είναι οι Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τι συνιστά προβληματική παικτική συμπεριφορά, ποιες είναι επιβλαβείς συνέπειες και ο κίνδυνος που επιφέρει η υπερβολική έκθεση στα Παίγνια, ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, χωρίς χρέωση, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης κ.λπ.
δ. Αναπτύσσει ειδική μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης της Παικτικής Δραστηριότητας για κάθε Παίκτη που Συμμετέχει στα Παίγνια που διεξάγει, για τον εντοπισμό και τη διαβάθμιση του κινδύνου εξέλιξης της συνήθους Παικτικής Δραστηριότητας ενός Παίκτη σε προβληματική παικτική συμπεριφορά.
ε. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες να Συμμετέχουν στα Παίγνια σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.
στ. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν ενδείξεις προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς, να κάνουν τακτικά διαλλείματα από το Παίγνιο (cooling − off) ή να προβούν σε προσωρινή αποχή από τη Συμμετοχή στα Παίγνια για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση.
ζ. Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά να προβούν στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση
η. Διαθέτει στους Παίκτες και σε κάθε ενδιαφερόμενο εργαλεία (τεστ) αυτοαξιολόγησης, σχετικά με τη στάση τους απέναντι στα Παίγνια (το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ: support.betshop.gr/test) και τους προτρέπει να αξιολογήσουν τη στάση αυτή, ενημερώνοντάς τους ότι:

  αα. Το τεστ είναι ανώνυμο και προσβάσιμο σε όλους και μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε χωρίς να απαιτείται εγγραφή (sign up) ή είσοδος (log in) στον Ιστότοπο.
  ββ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διενεργήσει το τεστ οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές το επιθυμεί.
  γγ. Το τεστ διενεργείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και η επεξεργασία των απαντήσεων που δίδονται στον ενδιαφερόμενο είναι η απολύτως απαραίτητη για την παραγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο άτομο που διενεργεί την αυτο-αξιολόγηση και δεν συλλέγονται, αποθηκεύονται, διατίθενται ή με άλλο τρόπο επεξεργάζονται στα πληροφορικά συστήματα του Κατόχου.
  δδ. Επιτρέπει άπαξ στον ενδιαφερόμενο την τοπική αποθήκευση των αποτελεσμάτων του τεστ στη συσκευή του με σήμανση της ημερομηνίας και ώρας που παρήχθησαν.
  εε. Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το τεστ δεν έχει ολοκληρωθεί ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή.
  στστ. Συμβουλεύει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά, να αναζητήσουν βοήθεια απευθυνόμενοι σε ειδικές δομές και κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και απεξάρτησης.
  ζζ. Αποκλείει τον Παίκτη και κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, βάσει δικαστικής απόφασης ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη.

3.2.6.2. Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση του, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και, παρά τις επανειλημμένες προτροπές του, ο Παίκτης δεν έχει προβεί στον αποκλεισμό του.

3.2.6.3. Δια της παρούσας Σύμβασης ο Παίκτης συναινεί στην αξιολόγηση της Παικτικής του Δραστηριότητας με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και ενημερώνεται ότι οι σχετικές υποχρεώσεις του Κατόχου επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και έχουν ως στόχο την προστασία τόσο του ίδιου όσο και του κοινωνικού συνόλου.

3.2.7. Αποκλεισμός Παικτών

3.2.7.1. Ο Παίκτης ενημερώνεται με την παρούσα Σύμβαση ότι μπορεί, κατόπιν αίτησής του, να προβεί σε προσωρινή αποχή ή στον προσωρινό ή στον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό από τη Συμμετοχή του στα Παιχνίδια του Ιστοτόπου μας καθώς και ότι:

α. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.
β. Υποβάλλοντας ένα αίτημα για προσωρινή αποχή, ο Κάτοχος θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί το Λογαριασμό σε αυτή την κατάσταση για 24 ώρες.
γ. Υποβάλλοντας ένα αίτημα για προσωρινό αποκλεισμό, ο Κάτοχος θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Λογαριασμό σε αυτή την κατάσταση για τουλάχιστον ένα μήνα.
δ. Υποβάλλοντας ένα αίτημα για αορίστου διάρκειας αποκλεισμό, ο Κάτοχος θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σε κατάσταση «Κλειστός» και τερματίζει τη συμβατική σχέση.Η εκκαθάριση πιστωτικού υπολοίπου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 3.2.2.4. Η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αίτησης του Παίκτη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, εφόσον παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την έναρξη του αποκλεισμού και συναφθεί νέα Σύμβαση.
ε. Σε περίπτωση προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, ο Παίκτης, με την αποδοχή των όρων της Σύμβασης, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί ο Κάτοχος. Επίσης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.
στ. Η εγγραφή του Παίκτη στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων Άδειας.
ζ. Δεν επιτρέπονται καταθέσεις σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη πριν ο Κάτοχος Άδειας προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο Λογαριασμός, με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.
η. Ο Κάτοχος Άδειας ή οι Συνεργάτες του (Affiliates) δεν αποστέλλουν σε Παίκτες που τελούν σε κατάσταση προσωρινής αποχής, προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, οποιοδήποτε υλικό εμπορικής επικοινωνίας.
θ. Ο Κάτοχος Άδειας έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση του, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και παρά τις επανειλημμένες προτροπές του, ο Παίκτης δεν έχει προβεί ο ίδιος στον αποκλεισμό του.
ι. Ο Κάτοχος Άδειας προτρέπει και ενθαρρύνει τον Παίκτη να αναζητήσει βοήθεια και υποστήριξη από κέντρο απεξάρτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα.

3.2.8. Μεταφορές Χρημάτων

3.2.8.1. Οι πληρωμές ποσών Συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη Συμμετοχή, διενεργούνται υποχρεωτικά από και προς τον Κάτοχο, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

3.2.8.2. Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες.

3.2.8.3. Η μεταφορά ποσών μεταξύ Ηλεκτρονικών Λογαριασμών απαγορεύεται.

3.2.8.4. Με την κατάθεση ποσού από τον Παίκτη στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση και ρητή αποδοχή του Παίκτη ότι αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη Συμμετοχή του στα Παίγνια.

3.2.8.5. Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ποσά από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό που αντιστοιχούν σε τυχόν επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις ή/και προμήθειες, επιβαλλόμενα τέλη και εν γένει κόστη στα οποία έχει υποβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν καταστεί εκ των προτέρων γνωστά στον Παίκτη και δεν προσκρούουν στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και τις κείμενες διατάξεις.

3.2.8.6. Ο Κάτοχος, μετά από αίτηση του Παίκτη, αποστέλλει αναφορά κατάστασης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική του διεύθυνση, εντός ενός (1) μηνός και υποχρεούται να συμπεριλάβει στην αναφορά αυτή το σύνολο των Συμμετοχών και των οικονομικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς καθώς και επαρκείς πληροφορίες, ώστε ο Παίκτης να μπορεί να αντιπαραβάλει τα αιτούμενα στοιχεία με τα αντίστοιχα που ενδεχομένως τηρεί ο ίδιος.

3.2.8.7. Οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί που τελούν σε κατάσταση «Ανενεργός» και εξακολουθούν να έχουν πιστωτικό υπόλοιπο προστατεύονται με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας από την παράνομη πρόσβαση σε αυτούς ή την παράνομη αφαίρεση ποσών.

3.2.8.8. Στην περίπτωση που στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, πιστωθούν εσφαλμένως κέρδη που ο Παίκτης δεν δικαιούται, τα ποσά αυτά ανήκουν στον Κάτοχο Άδειας και αφαιρούνται από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, κατόπιν διόρθωσης της εσφαλμένης πίστωσης και λεπτομερούς ενημέρωσης του Παίκτη, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη από την πλευρά του.

3.2.8.9. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού δεν επαρκεί για την αφαίρεση του χρηματικού ποσού που εσφαλμένα πιστώθηκε, ο Παίκτης εξακολουθεί να οφείλει στον Κάτοχο τη διαφορά και ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει, χωρίς να ειδοποιήσει τον Παίκτη, οιοδήποτε ποσό τυχόν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και μέχρι του ποσού της διαφοράς.

3.2.8.10. Ο Παίκτης μπορεί να αιτηθεί ανάληψη οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του Λογαριασμού του, υπό την προϋπόθεση παροχής όλων των αναγκαίων στοιχείων που ενδέχεται να ζητηθούν από τον Κάτοχο προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες να υλοποιηθούν σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

3.2.8.11. Ο Κάτοχος φέρει ευθύνη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και εγκυρότητας των συναλλαγών, κατά το μέρος που του αναλογεί και προς τούτο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό και με βάση την κοινή γνώση, πείρα και αντίληψη μέτρο, τεχνολογικής ή/και λειτουργικής, οργανωτικής, επιχειρησιακής φύσης, για τον έλεγχο τόσο των καταθέσεων όσο και των αναλήψεων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτών.

3.2.8.12. Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει τη συναλλαγή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτής, εφόσον περιέλθουν σε γνώση του οποιαδήποτε στοιχεία που αιτιολογούν βασίμως την αμφισβήτηση της νομιμότητας και εγκυρότητάς της, ανεξαρτήτως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από τον ίδιο ή περιέρχονται σε γνώση του από πρόσωπο με το οποίο νομίμως συνεργάζεται για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων ή από άλλον, κατά ν. αρμόδιο φορέα ή αρχή.

3.2.8.13. Με την αποδοχή της Σύμβασης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία από τον Κάτοχο των δεδομένων που αφορούν στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού, με σκοπό τη διεκπεραίωση των οικονομικών Συναλλαγών ανάμεσα στον Παίκτη και τον Κάτοχο, αλλά και την τυχόν επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη από τον Κάτοχο, καθώς και από τρίτα μέρη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, και τα οποία δεδομένα, παραχωρεί στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του σκοπού της Σύμβασης.

3.2.8.14. Ο Κάτοχος ορίζει τις 48 ώρες από την υποβολή αιτήματος ανάληψης του Παίκτη, εντός του οποίου δεσμεύεται να εκδώσει σχετική εντολή πληρωμής. Με επιφύλαξη του πιο πάνω όρου, η χρονική διάρκεια 48 ωρών μπορεί να παραταθεί όταν και εφόσον συντρέχει ανάγκη για επιπλέον εξέταση τυχών πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλει ο Παίκτης στον Κάτοχο, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και των κείμενων διατάξεων.

3.2.8.15. Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα πρόωρης εξαργύρωσης (cash out) του Στοιχήματος, σε ήδη διενεργηθείσες αγορές Στοιχήματος, ορίζοντας, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, την αξία της πρόωρης εξαργύρωσης, που κάθε φορά προσφέρεται στον Παίκτη.

3.2.8.16. Η πρόωρη εξαργύρωση (cash out) μιας αγοράς Στοιχήματος, συντελείται μόνο εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη την πρόωρη εξαργύρωση, η αποδοχή αυτή δεν δύναται να ανακληθεί και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτηση του Παίκτη από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαργυρωμένου Στοιχήματος, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του Στοιχηματικού γεγονότος.

3.2.8.17. Στην περίπτωση που ο Κάτοχος διαπιστώσει ότι ο Παίκτης επιχείρησε ή επιχειρεί να διενεργήσει ή διενήργησε συναλλαγές μέσω λογαριασμών πληρωμών στους οποίους δεν είναι δικαιούχος, θα ακυρώνει τη συναλλαγή, θα απαγορεύει συναλλαγές και Συμμετοχές του Παίκτη με την χρήση των λογαριασμών αυτών, το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί θα επιστρέφεται στον δικαιούχο του λογαριασμού πληρωμής και δεν θα αποδίδονται τυχόν κέρδη.

Επιπλέον:

3.2.8.18. Θα πρέπει να καταθέτετε χρήματα στον λογαριασμό σας μόνο για τον σκοπό της χρησιμοποίησης αυτών των χρημάτων για τοποθέτηση στοιχημάτων/ πονταρισμάτων στην Ιστοσελίδα. Θα έχουμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε φραγή ή και να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, αν αιτιολογημένα θεωρήσουμε ή έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι καταθέτετε χρήματα χωρίς να έχετε σκοπό να στοιχηματίσετε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να κάνουμε σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

3.2.8.19. Δεν θα προσφέρεται καμία πίστωση από οποιονδήποτε υπάλληλο της B2B, και όλα τα στοιχήματα πρέπει να υποστηρίζονται από επαρκή χρήματα στον λογαριασμό του παίκτη.

3.2.8.20. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα/ποντάρισμα που μπορεί να έχει γίνει ακούσια αποδεκτό όταν ο λογαριασμός δεν είχε επαρκή ποσά για να καλύψει το στοίχημα/ποντάρισμα. Αν πιστωθούν ποσά στον λογαριασμό ενός πελάτη κατά λάθος, είναι ευθύνη του πελάτη να ειδοποιήσει την B2B χωρίς καθυστέρηση. Η B2B θα αναπληρώνει τέτοια ποσά με ρύθμιση λογαριασμού.

3.2.8.21. Σχετικά με τις αναλήψεις, όπου είναι δυνατόν, όλες οι αναλήψεις θα προωθούνται στην μέθοδο πληρωμής από την οποία έγιναν οι καταθέσεις. Οι αναλήψεις μπορούν να γίνονται μόνο στο όνομα του εγγεγραμμένου κατόχου λογαριασμού και η Β2Β θα επιβεβαιώνει την ταυτότητα του πελάτη προτού ολοκληρωθεί οποιαδήποτε ανάληψη.

3.2.8.22. Η Β2Β δεν είναι ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα και κανένας τόκος δεν πληρώνεται στα χρήματα οποιουδήποτε πελάτη, ανεξάρτητα από το ποσό που υπάρχει στον λογαριασμό του.

3.2.8.23. Μπορείτε να βλέπετε το τρέχον υπόλοιπο και το ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον έχετε κάνει είσοδο στον λογαριασμό σας μέσω της Ιστοσελίδας.

3.2.8.24. Η Β2Β ενημερώνει τον Παίκτη σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού μιας μετατροπής νομίσματος καθώς και τυχόν χρεώσεις μετατροπής, εάν ο Παίκτης Συμμετέχει σε Λοιπά Διαδικτυακά Παιχνίδια που διεξάγονται διομότιμα (peer-to-peer) και σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ.

3.2.8.25. Ο Κάτοχος ενημερώνει το ενδιαφερόμενο μέρος σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ότι σε περίπτωση που ο Κάτοχος διαπιστώσει ότι ο Παίκτης έχει επιχειρήσει ή επιχειρεί να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές μέσω λογαριασμών πληρωμής στους οποίους δεν είναι δικαιούχος, θα ακυρώσει τη συναλλαγή, απαγορεύει συναλλαγές και Συμμετοχές από τον Παίκτη με τη χρήση αυτών των λογαριασμών, το κατατεθειμένο κεφάλαιο θα επιστραφεί στον κάτοχο του λογαριασμού δικαιούχου πληρωμής και δεν θα επιστραφούν κέρδη.

3.2.9. Φορολόγηση κερδών των Παικτών

3.2.9.1. Βάσει των όρων της παρούσας Σύμβασης τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια φορολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ν. 2961/2001 (Α’ 266) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.», όπως κάθε φορά ισχύει.

3.2.9.2. Ο Κάτοχος ενημερώνει τον Παίκτη ότι υποχρεούται να παρακρατεί τον φόρο που αναλογεί στα κέρδη και να τον αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο.

3.2.9.3. Ο υπολογισμός του αφορολόγητου και της κλίμακας με την οποία θα υπολογίζεται ο φόρος, γίνεται ανά δελτίο.

Σύμφωνα με τη νέα μέθοδο υπολογισμού, θα ισχύουν οι ακόλουθες φορολογικές κλίμακες για τα καθαρά κέρδη:

Αθλητικό Στοίχημα

 • Καθαρά κέρδη ανά δελτίο έως 100€ : Χωρίς φόρο
 • Καθαρό κέρδος ανά δελτίο από 100.01€ έως 200€ : 2,5% (στο ποσό που ξεπερνά τα 100€ του καθαρού κέρδους)
 • Καθαρό κέρδος ανά δελτίο από 200.01€ έως 500€ : 5% (στο ποσό που ξεπερνάει τα 200€ του καθαρού κέρδους)
 • Καθαρό κέρδος ανά δελτίο από 500.01€ και πάνω : 7,5% (στο ποσό που ξεπερνάει τα 500€ του καθαρού κέρδους).

Καζίνο - Λοιπά Παίγνια

Στα κέρδη που προέρχονται από στοιχηματική δραστηριότητα σε παιχνίδια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, δηλαδή παιχνίδια Καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων παράγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών ή/και παιχνίδια Live Καζίνο, εφαρμόζεται η ακόλουθη κλίμακα φορολόγησης:

 • Kαθαρά κέρδη ανά συνεδρία έως και €100: 0% (αφορολόγητο)
 • Καθαρά κέρδη ανά συνεδρία από €100,01 έως €500: 15% (στο ποσό που υπερβαίνει τα €100 των καθαρών κερδών).
 • Καθαρά κέρδη ανά συνεδρία από €500,01 και πάνω: 20% (στο ποσό που υπερβαίνει τα €500 των καθαρών κερδών).
 • Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο ο παίκτης θα συνδεθεί (login) με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) του Betshop και μέχρι να εξέλθει από αυτό (logout), με ανώτατο όριο τις 24 ώρες.

  3.2.10. Βεβαίωση κερδών των Παικτών

  3.2.10.1. Ο Παίκτης έχει το δικαίωμα να λάβει, κατόπιν αίτησής του, βεβαίωση για το σύνολο των κερδών που αποδόθηκαν το προηγούμενο της αίτησης έτος, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εσωτερική εταιρική πολιτική του Κατόχου.

  3.2.10.2. Η βεβαίωση χορηγείται μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

  3.2.10.3. Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης κέρδους, σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (Α’ 139) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  3.2.10.4. Ο Κάτοχος διαθέτει στην Ιστοσελίδα ένα μοντέλο της αίτησης για πιστοποιητικό κερδών και πληροφορίες για τα δεδομένα και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο Παίκτης για την έκδοση της βεβαίωσης και να συμπεριλάβει σε αυτήν την ενότητα υπερσυνδέσμους που αναφέρονται σε αυτούς. (Βεβαίωση)

  3.2.10.5. Η βεβαίωση κέρδους χορηγείται, αποκλειστικά, σε Παίκτες που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και αναγράφει τουλάχιστον:

  α. Τα στοιχεία και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του Παίκτη.
  β. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. br γ. Σε διακριτά σκέλη:

    i. το συνολικό ποσό που δαπάνησε ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του στα Παίγνια,
    ii. το συνολικό ποσό των μικτών κερδών που αποδόθηκαν, κατά την περίοδο αναφοράς,
    iii. το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε επί των κερδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
    iv. το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

  3.2.10.6. Η βεβαίωση χορηγείται μόνο εφόσον πιστοποι ηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού και κα τόπιν της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων δέουσας επιμέλειας ανάλογα με τον κίνδυνο.

  3.2.10.7. Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και για την έκδοση πιστοποιητικού κερδών σε περίπτωση δημιουργίας Ηλεκτρονικού λογαριασμού Περιαγωγής σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

  3.2.11. Ακύρωση και λοιποί ειδικοί όροι

  3.2.11.1. Είναι ευθύνη του πελάτη να εξασφαλίσει ότι τα στοιχεία των στοιχημάτων/ πονταρισμάτων του είναι σωστά. Στοιχήματα που έχουν κατατεθεί και επικυρωθεί (επιβεβαίωση αποδοχής), δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν από τον πελάτη.

  3.2.11.2. Ένα ποντάρισμα/στοίχημα θα θεωρείται έγκυρο μόνο από τη στιγμή που θα γίνει δεκτό από τους διακομιστές (servers) της B2B. Ένα στοίχημα δεν είναι έγκυρο μέχρι να εκδοθεί ένας κωδικός συναλλαγής. Ο κωδικός συναλλαγής θα εμφανίζεται στην οθόνη αν ο στοιχηματισμός είτε γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας είτε κινητής συσκευής. Αν δεν είστε σίγουροι για την εγκυρότητα ενός στοιχήματος παρακαλούμε όπως ελέγξετε τα ανοικτά στοιχήματά σας ή έλθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

  3.2.11.3. Η B2B επίσης διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την προσφορά σε οποιαδήποτε αγορά και χωρίς προειδοποίηση.

  3.2.11.4. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει πληρωμή κερδών και να ακυρώσει στοιχήματα σε ένα γεγονός, αν υπάρχουν αποδείξεις ότι έχουν συμβεί τα ακόλουθα: (i) υπάρχουν ερωτηματικά για την ακεραιότητα του γεγονότος (ii) έχει καπηλευθεί, παραποιηθεί ή τιμή(ες) ή το σύνολο των στοιχημάτων (iii) έχει υπάρξει νοθεία, ‘’στημένο’’ παιχνίδι. Αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω μπορεί να βασίζονται στο μέγεθος, τον όγκο ή τη δομή των παιγμένων στοιχημάτων στη B2B, διαμέσου των πληροφοριών που λαμβάνει η B2B από εξουσιοδοτημένους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται. Η όποια απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο φορέα του αθλήματος εν θέματι (αν υφίσταται) θα είναι πειστική και οριστική.

  3.2.11.5. Όπου υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για μια σειρά στοιχημάτων που το καθένα περιλαμβάνει την ίδια επιλογή ή επιλογές και έχουν κατατεθεί από το ίδιο άτομο ή ομάδα ατόμων, η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα ή να παρακρατήσει την πληρωμή κερδών όταν εκκρεμεί το αποτέλεσμα τέτοιας έρευνας.

  3.2.11.6. Για γεγονότα όπου δεν υπάρχει καμία επίσημα δηλωμένη ώρα έναρξης, θα λαμβάνεται υπόψη η διαφημιζόμενη ώρα έναρξης του γεγονότος. Αν για οποιονδήποτε λόγο ένα στοίχημα γίνεται ακούσια αποδεκτό μετά την έναρξη ενός γεγονότος (εξαιρούνται τα στοιχήματα Σε-Εξέλιξη (in-play), τα στοιχήματα θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν έχει γίνει γνωστό, και ότι κανένας συμμετέχων/ομάδα δεν είχε κερδίσει οποιοδήποτε συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. ένα σκοράρισμα, μια αποβολή για την άλλη ομάδα κτλ.) κατά τη στιγμή που παίχθηκε το στοίχημα. Αν το αποτέλεσμα ενός γεγονότος/αγοράς είναι γνωστό, η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα, είτε είναι κερδισμένο είτε χαμένο. Οι διαφωνίες αναφορικά με τους χρόνους που τοποθετούνται τα στοιχήματα, θα διευθετούνται χρησιμοποιώντας το ιστορικό συναλλαγών.

  3.2.11.7. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούμε να επικυρώσουμε το επίσημο αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  3.2.11.8. Πληροφορίες και Περιεχόμενο: Πληροφορίες προσβάσιμες από εσάς στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων, στατιστικών, αθλητικών δεδομένων και προγραμμάτων αγώνων, αποδόσεων και στοιχηματικών αριθμών) διατίθενται μόνο για την προσωπική σας χρήση, και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά. Δεν δίνεται καμία εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή τέτοιων πληροφοριών, για την εγκυρότητά τους ή για αποτελέσματα που λαμβάνονται από την χρήση της. Οι πληροφορίες δεν προορίζονται ως συμβουλές ή συστάσεις και παρέχονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σχετικά για την τοποθέτηση στοιχημάτων/πονταρισμάτων, τα οποία πάντα γίνονται με δικό σας ρίσκο και κρίση.

  3.2.11.9. Live Betting : Οι πληροφορίες που αναγράφονται στη πλατφόρμα του Live Betting, συμπεριλαμβανομένων σκορ, χρόνων κλπ είναι μόνο ως οδηγός και κάθε πληροφορία που εμφανίζεται δεν θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη διευθέτηση των στοιχημάτων, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε ως βάση για την τοποθέτηση των στοιχημάτων. Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε αυτές οι πληροφορίες να είναι σωστές, σε περίπτωση οποιουδήποτε τέτοιου λάθους, η B2B δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτό. Οι ζωντανές μεταδόσεις υπόκεινται σε καθυστερήσεις, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από πελάτη σε πελάτη.

  3.2.11.10. Live Streaming : Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τα εγγεγραμμένα μέλη της betshop, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση πολλές αναμετρήσεις, διαφόρων πρωταθλημάτων και αθλημάτων.Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κανείς τον αγώνα που επιθυμεί είναι να έχει τουλάχιστον 1€ στο λογαριασμό του. Κάθε μέλος της betshop οφείλει να γνωρίζει ότι η υπηρεσία του Live Streaming παρέχεται με καθυστέρηση 5 έως 10 δευτερολέπτων σε σχέση με την πραγματική εξέλιξη του αγώνα. Η χρονική απόσταση της μετάδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη, ανάλογα με την σύνδεση ίντερνετ του χρήστη. Η μετάδοση των αγώνων και η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να επηρεαστεί εάν στη συσκευή υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο Firewall (υλικό ασφαλείας/ λογισμικό ασφαλείας). Η B2B δεν είναι υπεύθυνη εάν υπάρξει διακοπή κάποιας ζωντανής μετάδοσης ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το βίντεο του εκάστοτε αγώνα.

  3.2.11.11. Η B2B καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, παρόλα αυτά η B2B δεν θα φέρει καμία ευθύνη αν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, που δεν ανάγεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της B2B των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της. Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε αλλαγές ή διορθώσεις ή μετατροπές, να διακόπτουμε τη ροή του περιεχομένου ή την παροχή των υπηρεσιών ή προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής σας σε αυτή.

  3.2.11.12. Περιεχόμενο Τρίτων Μερών: Η B2B δεν επιτρέπει σε οποιονδήποτε εργαζόμενό της, άλλο πρόσωπο συνδεόμενο κατά οποιονδήποτε τρόπο με κάποιον εργαζόμενο, ή οποιονδήποτε άλλο σχετιζόμενο με ένα τρίτο μέρος, πάροχο υπηρεσιών (καθοριζόμενο κατά την απόλυτη κρίση της B2B) να στοιχηματίζει/ποντάρει σε οποιαδήποτε αγορά ή γεγονός όπου ένας τριτομερώς πάροχος υπηρεσιών παρέχει μια υπηρεσία στην B2B. Η B2B θα ακυρώνει οποιοδήποτε στοίχημα/ποντάρισμα όπου καθορίζει κατ' απόλυτη κρίση της ότι έχει λάβει χώρα τέτοιος στοιχηματισμός.

  3.2.12. Ακύρωση γεγονότων, Συμμετοχών και συναλλαγών

  Ο Κάτοχος εφαρμόζει πολιτική ακύρωσης γεγονότων ή/και Συμμετοχών ή/και Συναλλαγών και, στο πλαίσιο αυτό, είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά ως εξής:

  3.2.12.1. Εξετάζει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ή πληροφορία περιέρχεται σε γνώση του και θίγει την ακεραιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός γεγονότος.

  3.2.12.2. Έχει υποχρέωση να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών ή/και Συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά:

  α. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία αμφισβήτησης του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς ή/και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι, επ’ αφορμή της προσφοράς του γεγονότος αυτού, διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων ή τις κείμενες διατάξεις ή/και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία για τη δημιουργία αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών ή επαρκή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι διακυβεύεται η ακεραιότητα των Παιγνίων.
  Αν διαπιστώσουμε ότι συνεργάζεστε με άλλους Παίκτες, θα ακυρωθούν όλα τα στοιχήματά σας, ο Λογαριασμός σας θα κλείσει και όλα τα κέρδη που επιτεύχθηκαν από την δραστηριότητά σας θα ακυρωθούν.
  β. Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι η διοργάνωση ή/και διεξαγωγή των προσφερόμενων γεγονότων έλαβε χώρα κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων ή των κανόνων διεξαγωγής του Παιγνίου που προβλέπονται στον Οδηγό Παιγνίου.
  γ. Κατόπιν εντολής των κατά νόμο αρμόδιων αρχών.

  3.2.12.3. Μπορεί να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, εφόσον αποδεικνύει ότι έχει εμφιλοχωρήσει ανθρώπινο ή τεχνικό σφάλμα κατά την προσφορά του γεγονότος ή κατά την αποδοχή των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με αυτήν (π.χ. σφάλμα αναγραφής των προσφερόμενων αποδόσεων, σφάλμα χρόνου αποδοχής της Συμμετοχής, σφάλμα χρέωσης ή πίστωσης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού κ.λπ.).

  3.2.12.4. Εφαρμόζει την πολιτική ακύρωσης αντιμετωπίζοντας ομοειδείς ή παρόμοιες περιπτώσεις λαμβάνοντας τα ίδια ή ισοδύναμα μέτρα, έναντι όλων των Παικτών που προκύπτει ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αυτής.

  3.2.12.5. Λαμβάνει κάθε απαραίτητη μέριμνα και μέτρο, ώστε η πολιτική ακύρωσης προσφοράς αγορών ή/και αναστολής της διευθέτησης των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, να εφαρμόζεται εγκαίρως και πάντως εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση των πραγματικών περιστατικών και τη γνώση των στοιχείων που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

  3.2.12.6. Έχει το δικαίωμα να προβλέπει στον Οδηγό Παιγνίου ειδικότερες περιπτώσεις ακύρωσης των Συμμετοχών λόγω παράβασης των κανόνων ενός Παιγνίου ή Ομάδας Παιγνίων, καθώς και να εφαρμόζει Όρους και διαδικασίες ανακατανομής των αποδόσεων και των κερδών, όταν μία επιβληθείσα ακύρωση επηρεάζει τις αποδόσεις άλλων Παικτών οι οποίοι δεν ευθύνονται για τις πράξεις που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

  4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  4.1. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ότι εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν. 4624/2019 (A΄ 137), την οποία αναρτά στον Ιστότοπο www.betshop.gr/help/privacy-policy.

  4.2. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προς επεξεργασία, τις πληροφορίες που ο Κάτοχος υποχρεούται να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, την ταυτότητα και τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του, τον χρόνο αποθήκευσης δεδομένων, τα δικαιώματα των υποκειμένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση, πληροφορία και διαδικασία, την οποία απαιτείται να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος.

  4.3. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και την αρμόδια εποπτική αρχή προσωπικών δεδομένων αναρτώνται στον Ιστότοπο.

  4.4. Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ο Κάτοχος ενημερώνει το ενδιαφερόμενο μέρος ότι:

  α. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης και της διεξαγωγής των Παιγνίων, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων είναι η σύναψη και εκτέλεση της Σύμβασης. Τα δεδομένα που σας αφορούν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
  β. Με την αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται και αποδέχεται την επεξεργασία τους σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν.
  γ. Ο Κάτοχος οφείλει να τηρεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν. 4624/2019 ( Α΄ 137), να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η παράνομη επεξεργασία των δεδομένων και η αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και να διασφαλίζει ότι η ίδια, οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία, καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτήν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι Συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη Συμμετοχή τους αυτή και δεν κοινοποιούν, για οποιονδήποτε λόγο, προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τους, χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός εάν η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα διατίθενται στο πλαίσιο υποχρεώσεων που η B2Β και όσοι διατηρούν με αυτήν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, υπέχουν κατά νόμο.
  δ. Όταν απαιτείται συγκατάθεση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή, ωστόσο η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
  ε. Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται για οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση των σκοπών της επεξεργασίας και των κατηγοριών δεδομένων που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία, προκειμένου να συγκατατεθεί εκ νέου, άλλως η παρούσα Σύμβαση θα λύεται αυτοδίκαια.
  στ. Το υποκείμενο των δεδομένων, υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τη B2Β, σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής του στον Ιστότοπο, έχουν αλλάξει, είτε προβαίνοντας το ίδιο σε επικαιροποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού τουΛογαριασμού, είτε μέσω επικοινωνίας με τη B2Β, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
  ζ. Η Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλος αρμόδιος δημόσιος φορέας ή αρχή, έχουν πρόσβαση και επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα, όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.
  η. Δια της παρούσας αποδέχεστε και δηλώνετε ότι ενημερωθήκατε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της B2B GAMING SERVICES Ltd, άλλως η παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί.

  5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  5.1. Η ευθύνη του Κατόχου περιορίζεται ή/και αίρεται έναντι του Παίκτη για προβλήματα, δυσλειτουργίες, βλάβες τεχνικής φύσεως, βλάβες του εξοπλισμού ή του λογισμικού του Παίκτη, παρεμβολές ή προσπάθειες παρεμβολών στο δίκτυο και τα συστήματα και στοιχεία της διεξαγωγής, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο του Κατόχου, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων του, για απώλεια κερδών που προκλήθηκε από διακοπή ή/και ακύρωση γεγονότων,για λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων, για ατελή και ανακριβώς μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο του Κατόχου, των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του.

  5.2. Επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και συμμετέχετε στα Παιχνίδια με δική σας ευθύνη. Ο Ιστότοπος και τα Παιχνίδια παρέχονται «ως έχουν». Οι μόνες δεσμεύσεις μας σε σχέση με τον Ιστότοπο ορίζονται σε αυτούς τους όρους. Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή/και τα Παιχνίδια θα είναι προσβάσιμα χωρίς διακοπές εκτός εάν τα ανωτέρω ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Β2Β, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της. Σε κάθε περίπτωση, εγγυόμαστε ότι τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούμε λειτουργούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις κείμενες διατάξεις.

  5.3. Η B2B δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σφάλματα σχετικά με στοιχήματα ή πονταρίσματα συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου (i) η B2B συνεχίζει να δέχεται στοιχήματα ή πονταρίσματα σε αγορές που έχουν κλείσει ή φραγεί, (ii) η B2B εσφαλμένα υπολογίζει ή πληρώνει ένα ποσό διευθέτησης.

  6. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

  6.1. Ο Κάτοχος έχει συστήσει και λειτουργεί ειδική μονάδα εξυπηρέτησης πελατών, η οποία εξυπηρετεί τους πελάτες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, παρέχοντας υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμογής chat και μέσω facebook.

  6.2. Ο Κάτοχος διατηρεί σε σταθερή βάση στον Ιστότοπό του ειδικό χώρο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs), μέσω του οποίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις διοργάνωσης, διεξαγωγής και Συμμετοχής στα Παίγνια στον υπερσύνδεσμο www.betshop.gr/help/faq

  6.3. Ο Κάτοχος έχει υποχρέωση να εξυπηρετεί τον Παίκτη και να απαντά σε αιτήματα, απορίες και ερωτήσεις, έγκαιρα και έγκυρα. Ο Κάτοχος ενημερώνει τον Παίκτη στην περίπτωση που η συνομιλία με τη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών ηχογραφείται, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που την επικοινωνία ακολουθεί αξιολόγηση της εξυπηρέτησης από τον ίδιο τον Παίκτη, με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο. Αυτό γίνεται πάντα στην αρχή της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Παίκτη.

  6.4. Ο Κάτοχος διαθέτει εφαρμογές και εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου κάθε περίπτωσης και δύναται να ενημερώνει τον Παίκτη για αυτήν την εξέλιξη, με αυτοματοποιημένο ή μη αυτοματοποιημένο τρόπο. Ο Κάτοχος χειρίζεται μια μονάδα εξυπηρέτησης πελατών 24/7 και θέτει στη διάθεση του Παίκτη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω του Ιστοτόπου (π.χ. εφαρμογές επικοινωνίας συνομιλίας chat).

  6.5. Καταγράφουμε και διατηρούμε αντίγραφα όλων των μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε με τους συνεργάτες της υπηρεσίας υποστήριξης των πελατών μας.

  7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ

  7.1. Η επικοινωνία του Κατόχου Άδειας με τον Παίκτη και η εν γένει ενημέρωσή του τελευταίου, πραγματοποιείται μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη ή με ειδοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Παίκτης, ήδη κατά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού και, εφόσον αυτή έχει αλλάξει, στην εκάστοτε τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από τον Παίκτη

  7.2. Η ενημέρωση/ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης.

  7.3. Δεν επιτρέπεται η συντρέχουσα χρήση περισσότερων της μίας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Παίκτη είτε για λόγους Συμμετοχής, είτε για λόγους ενημέρωσης/ειδοποίησης.

  7.4. Προκειμένου ο Κάτοχος να αποστείλει νόμιμα υλικό εμπορικής επικοινωνίας στον Παίκτη, αυτός πρέπει προηγουμένως να έχει αποδεχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο τη δυνατότητα αποστολής τέτοιου υλικού με διαδικασία χωριστή από αυτήν που προβλέπεται για την αποδοχή της Σύμβασης.

  7.5. Ο Κάτοχος παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να διακόψει οποτεδήποτε την αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας, ανακαλώντας την συγκατάθεσή του.

  7.6. Για τους σκοπούς της Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία του Κατόχου προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.

  7.7. Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο του Κατόχου και της Ε.Ε.Ε.Π.

  8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

  8.1. Ο Παίκτης έχει δικαίωμα να υποβάλει στον Κάτοχο οποιαδήποτε καταγγελία, παράπονο, διαφωνία, για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα διεξαγόμενα από αυτόν Παίγνια ή/και στις σχετικές με αυτά συναλλαγές και προς τούτο, διαθέτει σχετική φόρμα στον Ιστότοπο, την οποία ο Παίκτης μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δημιουργήσει ο Κάτοχος ειδικά για τον σκοπό αυτό www.betshop.gr/user-account/complaint-form, το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.

  8.2. Η καταγγελία περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του Παίκτη και ειδικότερα:

  α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
  β. Ημερομηνία γέννησης
  γ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
  δ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής
  ε. Διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης

  Και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του Παίκτη.

  8.3. Η καταγγελία πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο και τους λόγους που επικαλείται ο Παίκτης και να περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που αυτός διαθέτει και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του κατά την κρίση του.

  8.4. Ο Κάτοχος Άδειας εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

  8.5. Εφόσον η απάντηση του Κατόχου δεν ικανοποιεί τον Παίκτη, αυτός δύναται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης, να αιτηθεί την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση εξέτασης από την Ε.Ε.Ε.Π., κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον Παίκτη στον Κάτοχο Άδειας, ο οποίος διαβιβάζει, αμελλητί, την απάντηση και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.

  8.6. Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό.

  8.7. Ο Κάτοχος δεν γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας ή/και απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις. 

  9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  9.1. Στοιχεία τα οποία συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία όπως ενδεικτικά εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά ονόματα, λογότυπα, απεικονίσεις κλπ. προστατεύονται από τις εφαρμοστέες κείμενες νομοθετικές διατάξεις και ο Παίκτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί αυτών από τη χρήση του Ιστοτόπου και από την παροχή των υπηρεσιών μέσω αυτού.

  9.2. Με την αποδοχή της Σύμβασης ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει πως τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Κατόχου ή των συνεργατών του ή τρίτων από τους οποίους ο Κάτοχος έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης.

  9.3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση, η αναπαραγωγή, μετατροπή, αποθήκευση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, φόρτωση, ανάρτηση, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, καθώς και η προβολή και χρήση σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού, των στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη, συναίνεση του Κατόχου.

  10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  10.1. Όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη Σύμβαση, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

  10.2. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με τη Σύμβαση, ο Κάτοχος και ο Παίκτης οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, αφού προηγουμένως θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για φιλική διευθέτηση.

  10.3. Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, τα συμβαλλόμενα μέρη απευθύνονται σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που είναι καταχωρισμένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται βάσει των διατάξεων της με αριθμό 70330 οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει, αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για διευθέτηση.

  10.4. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να απαγορεύει στα μέρη τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς ή την απεύθυνσή τους στους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), εφόσον από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη διευθέτηση/επίλυση, αντίκειται ή καταστρατηγεί τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της Σύμβασης.

  10.5. Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα των μερών να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.

  10.6. Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

  11. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

  11.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και αποδέχονται ότι οι εντολές, στοιχεία και συναλλαγές που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου καταγράφονται αυτοματοποιημένα σε αρχείο και επέχουν θέση πλήρους απόδειξης ως προς τον χρόνο καταχώρισης και το περιεχόμενό τους. Επίσης, ότι η αποθήκευση της Συμμετοχής του Παίκτη στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του Κατόχου συνιστά πλήρη απόδειξη για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Παικτικής Δραστηριότητας.

  11.2. Τα καταχωρισμένα στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του Κατόχου στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.

  11.3. Σε περίπτωση εσφαλμένης εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ο Παίκτης παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να ζητήσει την ακύρωση της εντολής και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.

  12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

  O Παίκτης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή /και υποχρέωση απορρέει από τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο.

  13. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  13.1. Η Σύμβαση διαρκεί όσο χρονικό διάστημα ο Κάτοχος παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες του υπό τις Άδειες και ο Παίκτης προβαίνει σε νόμιμη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

  13.2. Η Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί και χωρίς προειδοποίηση από τα συμβαλλόμενα μέρη, οποιαδήποτε στιγμή.

  13.3. Η καταγγελία της Σύμβασης λαμβάνει χώρα είτε με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πρότυπο της οποίας βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο του Κατόχου (μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο κάνοντας κλικ εδώ) και την οποία ο Παίκτης δύναται να συμπληρώσει και υποβάλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cex@betshop.gr είτε με το κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον Κάτοχο, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

  13.4. Η καταγγελία αποστέλλεται απαραιτήτως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και συνεπάγεται, από την ημερομηνία κοινοποίησής της, τη λύση της Σύμβασης, το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα.

  13.5. Οι όροι της Σύμβασης που διατηρούνται σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής, είναι οι εξής:

  13.5.1. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

  13.5.2. Η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  13.5.3. Τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

  14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  14.1. Οι όροι της Σύμβασης, καθώς και οι εταιρικές πολιτικές και τα κείμενα στα οποία παραπέμπουν, αποτελούν την πλήρη συμφωνία του Κατόχου με τον Παίκτη σχετικά με τα θέματα που η Σύμβαση και οι πολιτικές αυτές ρυθμίζουν.

  14.2. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τη Σύμβαση έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε όρου της Σύμβασης που έρχεται σε αντίθεση με αυτές.

  14.3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

  14.4. Ο Κάτοχος δικαιούται, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π. να αναπροσαρμόζει όρο, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, κατά το δυνατόν, το περιεχόμενό του.

  14.5. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή αδικοπραξία προκύψει στο πλαίσιο της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια αναγκαστικής εκτέλεσης ή λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

  Οι παρόντες όροι συντάσσονται στα ελληνική γλώσσα και μεταφράζονται στην αγγλική. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των δύο κειμένων το ελληνικό κείμενο υπερισχύει.

  Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει και θεωρείται ενιαίο σύνολο με τα Παραρτήματά της, όπως αναφέρονται στους συνδέσμους του κειμένου, και συμπεριλαμβάνoυν τους Οδηγούς Παιγνίων. Παίζοντας κάθε παιχνίδι, αποδέχεστε περαιτέρω τους κανόνες αυτού του παιχνιδιού.

  Τελευταία αναθεώρηση 09/11/2022 (Αριθμός Πρωτοκόλλου Έγκρισης ΕΕΕΠ: 21334: 20/10/2022)

  Επικοινωνία

  Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία σχετικά με το λογαριασμό σου ή έχεις ανάγκη από οποιαδήποτε βοήθεια, το Customer Experience Team είναι στη διάθεσή σου καθημερινά όλο το 24ωρο .

  1. Μέσω live chat, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται στην ιστοσελίδα για άμεση βοήθεια.
  2. Μέσω μηνύματος στην εφαρμογή Viber και το λογαριασμό «betshop.gr»
  3. Μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook.
  4. Μέσω τηλεφώνου, καλώντας στο: 2160028000 
  5. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cex@betshop.gr